Copyrights

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT en Adaptive Document Recognition Technology zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van ABBYY Software Ltd.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, The DL Logo®, PDF2IMG™ en DLE™ zijn handelsmerken van Datalogics, Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated en haar licentiehouders. Alle rechten voorbehouden.

Adobe®, Acrobat®, The Adobe Logo®, het Adobe PDF-logo®, Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe, het PDF Library-logo en Reader® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Delen van dit computerprogramma bevatten copyright van © 2008 Caminova, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Delen van dit computerprogramma bevatten copyright van © 2011 Caminova, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Delen van dit computerprogramma bevatten copyright van © 2013 Caminova, Inc. Alle rechten voorbehouden.

DjVu is beschermd door U.S. Patent No. 6,058,214. Buitenlandse patenten in behandeling.

Mogelijk gemaakt door AT&T Labs Technology.

© 2002-2008 Intel Corporation. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Distributie volgens de algemene voorwaarden in http://www.unicode.org/copyright.html.

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van de Unicode databestanden en de bijbehorende documentatie (de "databestanden") of de Unicode software en de bijbehorende documentatie (de "Software") heeft verkregen, om onbeperkt in de Software te handelen, inclusief onbeperkte rechten om kopieën van de databestanden of de software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software in die hoedanigheid is geleverd daartoe toestemming te geven, onder de voorwaarde dat (a) deze copyright- en toestemmingskennisgeving zal verschijnen bij alle kopieën van de databestanden en de software, (b) deze copyright- en toestemmingskennisgeving zal verschijnen in alle bijbehorende documentatie en (c) er een duidelijke kennisgeving aanwezig is in elk gemodificeerd databestand, of in de software en in de bij de databestanden en software behorende documentatie dat de data of de software is gemodificeerd.

DE DATABESTANDEN EN DE SOFTWARE WORDEN VERSTREKT "IN DE HUIDIGE VORM", ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-OVERTREDINGSVERKLARING VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE COPYRIGHTHOUDERS OF HOUDERS OPGENOMEN IN DEZE KENNISGEVING ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM OF SPECIALE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF WELKE SCHADE DAN OOK, DIE HET RESULTAAT IS VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, IN ACTIE OF CONTRACT, VERWAARLOZING OF ANDERE ONRECHTMATIGE ACTIE, VOORTVLOEIEND UIT OF BETREKKING HEBBEND OP HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN GEGEVENSBESTANDEN OF DE SOFTWARE.

Met uitzondering van deze vermelding, mag de naam van de copyrighthouder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te adverteren of anderszins te koop aan te bieden, te gebruiken of te verhandelen.

Unicode is een gedeponeerd handelsmerk van Unicode in de Verenigde Staten en andere landen.

JasPer-licentie versie 2.0:

Copyright © 2001-2006 Michael David Adams

Copyright © 1999-2000 Image Power, Inc.

Copyright © 1999-2000 The University of British Columbia

Alle rechten voorbehouden.

Deze software bevat onderdelen die © 2009 zijn van The FreeType Project (www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.

Deze SOFTWARE is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001-2013 by Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server en Windows Design 2012 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apache, OpenOffice en het logo met de meeuw zijn gedeponeerde handelsmerken van The Apache Software Foundation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het gebruik van deze merken impliceert geen aanbevelingen door The Apache Software Foundation.

Copyright (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van dit documentatiebestand verwerft om dit te gebruiken, kopiëren, publiceren, distribueren, sublicenseren en/of om kopieën te verkopen van de documentatie en om anderen toestemming te geven om dit ook te doen onder, onder de voorwaarden dat: 

- Modificatie, bewerking of andere wijziging van dit document is toegestaan;
- De bovenstaande copyrightkennisgeving n en deze toestemmingskennisgeving dient te worden ingesloten in alle kopieën van de documentatie.

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van dit documentatiebestanden verwerft om zijn eigen afgeleide werk van de inhoud van dit document te creëren voor gebruik, dupliceren, publiceren, distribueren, sublicensering en/of verkoop van afgeleide werken, en om anderen toestemming geven hetzelfde te doen, op voorwaarde dat het afgeleide werk niet wordt gepresenteerd als een kopie of versie van dit document.

Adobe zal niet aansprakelijk zijn voor welke partij dan ook voor winst- of omzetderving of voor indirecte, incidentele, specifieke, gevolgschade of vergelijkbare schades, hetzij gebaseerd op onrechtmatig handelen (met inbegrip van zonder beperking veronachtzaming of strikte aansprakelijkheid), contract of andere wettelijke of billijke gronden, zelfs als Adobe is geadviseerd over of op de hoogte kon zijn van de mogelijkheid van dergelijke schades. Adobe materiaal wordt verstrekt "IN DE HUIDIGE VORM". Adobe neemt specifiek afstand van alle uitdrukkelijke, statutaire of stilzwijgende aansprakelijkheid met betrekking tot Adobe-materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de materialen die betrekking hebben op verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel of niet-schending van rechten van derden met betrekking tot Adobe-materialen.

Copyright © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Alle rechten voorbehouden.

Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Alle rechten voorbehouden. 

Deze code is afgeleid van software geleverd door Calyptix Security Corporation door Yuliang Zheng. Herdistributie en gebruik in bron en binaire vorm, met of zonder modificatie, is toegestaan als aan de volgende condities wordt voldaan: 1. Herdistributie van broncode moet de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst van voorwaarden en de volgende afstandsverklaring inhouden 2. Herdistributie in binaire vorm moet de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst van voorwaarden en de volgende afstandsverklaring in de documentatie en/of andere in de distributie geleverde materialen reproduceren. 3. Noch de naam van Calyptix Security Corporation, noch de namen van de medewerkers mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te onderschrijven of te promoten. DEZE SOFTWARE IS "IN DE HUIDIGE VORM" VERSTREKT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS MEDEWERKERS, EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OP VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN VERWORPEN. DE COPYRIGHTHOUDERS OF MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM OF DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKING), HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK, CONTRACTUEEL, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (INCLUSIEF VERWAARLOZING OF ANDERSZINS) DIE OP WAT VOOR MANIER DAN OOK VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, met voorbehouden fontnaam Miama Nueva.

Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), met voorbehouden fontnaam Pecita.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) met voorbehouden fontnaam "Bad Script".

Deze software is gelicenseerd onder de SIL Open Font License, Versie 1.1.

Deze licentie is gekopieerd in de gebruiksrechtovereenkomst en is ook beschikbaar in de FAQ op: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. Alle rechten voorbehouden.

Deze software is afgeleid van RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest-algoritme.

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden. 
Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle rechten voorbehouden. 
Dit product bevat coderingssoftware geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com) 
Eric Young is de auteur van de delen die door de bibliotheek worden gebruikt. 
Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

OpenSSL License Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in bron en binaire indeling, met of zonder modificatie, zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden: 1. Herdistributie van broncode moet het bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst en de volgende afstandsverklaring bevatten. 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende afstandsverklaring in de documentatie en/of andere bij de distributie geleverde materialen bevatten 3. Alle advertentiemateriaal dat functies van deze software beschrijft, moet de volgende mededeling bevatten: "Dit product bevat de software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 4. De namen "OpenSSL Toolkit" en "OpenSSL Project" mogen niet worden gebruikt om van deze software afgeleide producten te onderschrijven of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Neem voor schriftelijke toestemming contact op via openssl-core@openssl.org. 5. Producten die zijn afgeleid van deze software mogen niet met de naam "OpenSSL" worden aangeduid, noch mag "OpenSSL" in de naam worden vermeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OpenSSL Project. 6. Distributie in dat voor vorm dan ook moeten de volgende kennisgeving bevatten: "Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" DEZE SOFTWARE IS "IN DE HUIDIGE VORM" VERSTREKT DOOR HET OpenSSL PROJECT EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OP VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN VERWORPEN. HET OpenSSL PROJECT OF ZIJN MEDEWERKERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, exemplarische OF GEVOLGSCHADE, (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKING), HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK, CONTRACTUEEL, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (INCLUSIEF VERWAARLOZING OF ANDERSZINS), OP WELKE WIJZE DAN OOK ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS MEEGEDEELD. Dit product bevat coderingssoftware geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Oorspronkelijke SSLeay licentie 
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle rechten voorbehouden. Dit pakket is een SSL-implementatie geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). De implementatie is zodanig geschreven dat deze in overeenstemming is met Netscapes SSL. Deze bibliotheek is vrij voor commercieel en niet-commercieel gebruik, zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De volgende voorwaarden hebben betrekking op alle code in deze distributie, te weten RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; niet alleen de SSL-code. De SSL-documentatie die bij deze distributie wordt geleverd valt onder dezelfde copyrightvoorwaarden met dat verschil dat Tim Hudson(tjh@cryptsoft.com) de copyrighthouder is. Het copyright blijft bij Eric Young en daarom kunnen copyrightkennisgevingen in de code niet worden verwijderd. Als dit pakket wordt gebruikt in een product dient dit te worden toegeschreven aan Eric Young als de auteur van de delen van de gebruikte bibliotheek. Dit kan in de vorm van een tekstbericht bij opstarten van het programma of in de documentatie (online of als tekst) die bij het pakket wordt geleverd. Herdistributie en gebruik in bron en binaire vorm, met of zonder modificatie, zijn toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. Herdistributie van broncode moet de copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende afstandsverklaring bevatten. 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden de volgende afstandsverklaring introduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd. 3. Alle advertentiemateriaal dat de eigenschappen of gebruik van deze software vermeldt, moet de volgende mededeling bevatten: "Dit product bevat coderingssoftware geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com)" Het board 'codering' kan worden weggelaten als de gebruikte routines uit de bibliotheek niet coderingsgerelateerd zijn :-). 4 Als u code gebruikt die specifiek is voor Windows (of daarvan is afgeleid) uit de apps directory 's (applicatiecode) moet u een mededeling opnemen: "Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" DEZE SOFTWARE IS "IN DE HUIDIGE VORM" VERSTREKT DOOR ERIC YOUNG, EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OP VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN VERWORPEN. DE AUTEUR OF MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKING), HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK, CONTRACTUEEL, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (INCLUSIEF VERWAARLOZING OF ANDERSZINS), OP WELKE WIJZE DAN OOK ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS MEEGEDEELD. De licentie- en distributievoorwaarden voor alle openbare beschikbare versies of afgeleide van deze code kunnen niet worden gewijzigd. D.w.z. dat deze code niet simpelweg kan worden gekopieerd en onder een andere distributielicentie kan worden geplaatst [inclusief de GNU Piblic License.]

Chrome V8

Copyright 2006-2011, V8 project auteurs. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2014, de V8 projectauteurs. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron en binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributies van broncode moeten de bovengenoemde copyrightmelding behouden, deze lijst van voorwaarden en de volgende niet-aansprakelijkheidsverklaring.

* Herdistributies in binaire vorm moeten de hierboven genoemde copyright melding weergeven, deze lijst van voorwaarden en de volgende niet-aansprakelijkheidsverklaring in de documentatie en/of andere materialen geleverd bij de distributie.

* De naam van Google Inc. evenals de namen van zijn medewerkers mogen niet gebruikt worden voor de ondersteuning of promotie van producten afgeleid van deze software zonder specifieke schriftelijke toestemming vooraf.

DEZE SOFTWARE IS VERSTREKT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN MEDEWERKERS

"IN DE HUIDIGE VORM" EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL KUNNEN DE

COPYRIGHTHOUDER OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMSTIGE, SPECIALE, VOORBEELDIGE, OF GEVOLGSCHADES (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VERSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, DATA OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN VOLGENS ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRICTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERS) VOORTKOMEND OP ENIGE WIJZE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Chrome V8 / Strongtalk

Copyright (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron en binaire vormen, met of zonder

wijziging, zijn toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributies van broncode moeten bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afstandsverklaring behouden.

* Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende afstandsverklaring opnieuw vermelden in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.

* De naam van Sun Microsystems en de namen van de medewerkers mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te ondersteunen of te promoten.

DEZE SOFTWARE IS VERSTREKT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN MEDEWERKERS

"IN DE HUIDIGE VORM" EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER OF

MEDEWERKERS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMSTIGE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADES (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,

HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, DATA, OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN VOLGENS ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRICTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEFNALATIGHEID OF ANDERS) VOORTKOMEND OP ENIGE WIJZE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De TWAIN Toolkit wordt gedistribueerd "in de huidige staat". De ontwikkelaars en de distributeurs van de TWAIN Toolkit wijzen nadrukkelijk alle geïmpliceerde, uitdrukkelijke of statutaire aansprakelijkheid af, zonder beperking, op de geïmpliceerde garantie voor verhandelbaarheid, niet-schending van rechten van derden geschiktheid voor een specifieke toepassing. Noch de ontwikkelaars, noch de distributeurs zijn aansprakelijk voor schade, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of voor schade als gevolg van de reproductie, wijziging, distributie of ander gebruik van de TWAIN Toolkit.

EPUB en het EPUB-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van het IDPF (International Digital Publishing Forum).

JavaScript is een gedeponeerd handelsmerk van Oracle en/of haar aangesloten maatschappijen. 

Amazon, Kindle en het gerelateerde logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar aangesloten maatschappijen.

Arial is een handelsmerk van The Monotype Corporation dat mogelijk is gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden.

Palatino is een handelsmerk van Monotype Imaging Inc. dat mogelijk is gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden.

Lucida is een handelsmerk van Bigelow & Holmes Inc. dat is gedeponeerd bij de U.S. Patent and Trademark Office, bij de Europese Unie en mogelijk ook in andere rechtsgebieden.

Corel en WordPerfect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation en/of haar dochtermaatschappijen in Canada, de Verenigde Staten en/of andere landen.

Citrix, Citrix XenApp en het Citrix-logo zijn handelsmerken van Citrix Systems, Inc. en/of een of meerdere van haar dochtermaatschappijen en zijn mogelijk gedeponeerd bij de United States Patent and Trademark Office en in andere landen. De verklaringen en meningen die hierin tot uitdrukking komen uitsluitend toe aan ABC EDUCATION SERVICES en worden niet gedeeld door Citrix Systems, Inc. Deze presentatie impliceert geen aanbevelingen voor producten, diensten of meningen. Citrix geeft geen verklaringen, garanties of verzekeringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid of gangbaarheid van de inhoud in deze presentatie of enig materiaal dat is gerelateerd aan deze presentatie. In geen geval zijn Citrix, haar agenten, functionarissen, medewerkers, licentiehouders of aangesloten maatschappijen aansprakelijk voor enige schade (inclusief en zonder beperking schade door het verlies van winst, zakelijke informatie, verlies van informatie) die voortkomen uit de informatie of verklaringen in de presentatie. Al het vertrouwen dat u in de informatie stelt is voor uw eigen risico.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.