הצגת תוצאות השוואה

ההבדלים שהתוכנית מזהה מודגשים בשני הטקסטים, והם גם רשומים בנפרד בחלונית מצד שמאל.

ABBYY Compare Documents מסוגל לחפש את סוגי ההבדלים הבאים:

כל פריט ברשימת ההבדלים מכיל קטע טקסט שנמחק, שנוסף או שנערך וכן את מספרי העמודים שבהם מופיע הטקסט בכל מסמך. כדי להעתיק את ההבדל ללוח, לחץ עליו עם הלחצן הימני, ולחץ על האפשרות Copy Difference בתפריט הקיצור, או בחר אותו ולחץ על Edit > Copy Difference.

אם קטע טקסט מסוים נערך, גם הגרסה הישנה וגם הגרסה החדשה של הקטע יופיעו בחלונית השמאלית ביותר.

מספר ההבדלים שזוהו מופיע בשני מיקומים:

 • בסרגל האדום שמופיע בחלק העליון של אזור התצוגה לאחר השוואת המסמכים:
 • ליד הכותרת של הכרטיסייה DIFFERENCES של החלונית השמאלית ביותר: .

כשתבחר הבדל בכרטיסייה DIFFERENCES, הטקסט השונה יוצג בשני המסמכים זה לצד זה.

כדי לנווט בין ההבדלים, השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

 • לחץ על הבדל באחד משני המסמכים.
 • השתמש בקיצורי מקשים: Ctrl+חץ שמאלה/Ctrl+חץ ימינה.
 • השתמש בלחצנים ו- בכרטיסייה DIFFERENCES.
 • לחץ על השוואה , ולאחר מכן לחץ עלNext Difference או Previous Difference.

ניתן גם לגלול את שתי הגרסאות בו-זמנית כדי לראות את השינויים בתצוגה זה לצד זה.
כברירת מחדל, מופעלת גלילה בו-זמנית. כדי להשבית אותה, לחץ על Fit to Width ב-View, ונקה את הפריט גלילה בו-זמנית, או לחץ עם הלחצן הימני על מסמך, והשבת את האפשרות גלילה בו-זמנית בתפריט הקיצור, או לחץ על הלחצן מעל לאחד המסמכים.

קיבוץ הבדלים

ABBYY Compare Documents מקבץ הבדלים שזוהו, כך שניתן להתעלם משינויים שוליים ולהתמקד באי-התאמות משמעותיות.

ההבדלים שזוהו יוצבו באחת משלוש קבוצות:

 • גוף הטקסט
  קבוצה זו מכילה את ההבדלים המשמעותיים בגוף הטקסט של שני המסמכים.
 • כותרות עליונות ותחתונות
  קבוצה זו מכילה את ההבדלים בכותרות העליונות והתחתונות של שני המסמכים (לדוגמה, הבדלים במספרי עמודים).
 • מספור
  קבוצה זו מכילה את ההבדלים במספרים הכלולים בשני המסמכים, לדוגמה, הבדלים במספור של רשימות.

כדי להשבית את קיבוץ ההבדלים, לחץ על הלחצן בכרטיסייה DIFFERENCES בחלונית השמאלית ביותר.

כדי להסיר הבדל מהרשימה, השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

 • לחץ על הלחצן בכרטיסייה DIFFERENCES.
 • לחץ עם הלחצן הימני על ההבדל, ולחץ על Ignore Difference בתפריט הקיצור.

כדי להסיר כמה הבדלים בו-זמנית, בחר אותם תוך כדי לחיצה ממושכת על המקש Ctrl.

ההבדלים שתסיר מהרשימה לא יוצגו בדוח ההשוואה.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.