Ukládání ve formátu PDF

PDF je široce používaný formát dokumentů. Dokumenty PDF vypadají na různých počítačích stejně, lze je zabezpečit heslem a jsou vhodné k ukládání v elektronických archivech.

Uložení textu ve formátu PDF:

 • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na možnost Uložit jako dokument PDF…. Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ. Můžete také v nabídce Soubor kliknout na možnost, Uložit dokument jako a poté kliknout na možnost Dokument PDF.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: klikněte na položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu PDF.

Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Výchozí velikost papíru

Z rozevíracího seznamu vyberte velikost papíru, která se použije pro ukládání do formátu PDF.

Úsporný režim

V závislosti na účelu, pro který hodláte elektronický dokument použít, vyberte jednu z níže uvedených možností:

 • Pouze text a obrázky

Tato možnost uloží pouze rozpoznaný text a přiřazené obrázky. Tuto stránku bude možné plně prohledávat, velikost souboru PDF bude malá. Vzhled výsledného dokumentu se může od originálu nepatrně lišit.

 • Text nad obrazem stránky

Pomocí této možnosti se ukládá pozadí a obrázky originálu a nad ně se umístí rozpoznaný text. Tento typ dokumentu PDF obvykle vyžaduje na disku více místa než typ Pouze text a obrázky. Výsledný dokument PDF obvykle plně podporuje vyhledávání. V některých případech se vzhled výsledného dokumentu může od originálu nepatrně lišit.

 • Text pod obrazem stránky

Tato možnost uloží obraz celé stránky jako obrázek a umístí pod něj rozpoznaný text. Tato možnost se používá pro vytvoření dokumentu s možností vyhledávání, který vypadá prakticky stejně jako originál.

 • Pouze obraz stránky

Pomocí této možnosti se uloží přesný obraz stránky. Tento typ dokumentu PDF lze od původního dokumentu jen těžko odlišit, v souboru však nebude možné vyhledávání.

V závislosti na vybraném režimu ukládání budou k dispozici některé z následujících možností:

 • Ponechat text a barvu pozadí

Tuto možnost vyberte, pokud chcete při ukládání do souboru PDF zachovat barvu písma a pozadí.

 • Zachovat záhlaví a zápatí

Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

 • Vytvořit obsah

Tuto možnost zvolte, pokud chcete z nadpisů dokumentu vytvořit tabulku obsahu.

 • Povolit formát Tagged PDF

Tuto možnost zvolte, chcete-li do výstupního dokumentu přidat tagy.

Kromě textu a obrázků mohou soubory PDF obsahovat také informace o struktuře dokumentu, například logické celky, obrázky a tabulky. Tyto informace jsou zakódovány v tazích PDF. Soubor PDF s tagy PDF lze přizpůsobit jiné velikosti obrazovky a lze jej zobrazit v ručních přenosných zařízeních.

 • Komprimovat obrazy s použitím MRC

Tuto možnost vyberte, pokud chcete v dokumentu s vysokou kompresí zachovat vizuální kvalitu textu a obrázků.

 • K vyhlazení znaků na obrazech použít ABBYY PreciseScan

Tuto možnost vyberte, chcete-li vyhladit znaky v dokumentu prostřednictvím technologie PreciseScan společnosti ABBYY, aby byly méně rozloženy na body.

Nastavení obrazů

Pokud text obsahuje hodně obrázků nebo pokud zvolíte uložení obrazu stránky společně s rozpoznaným textem, může být výsledný soubor poměrně velký. Chcete-li upravit velikost výsledného souboru a kvalitu obrázků, vyberte jednu z možností v rozevíracím seznamu Nastavení obrazů:

 • Vysoká kvalita (pro tisk)

Vyberte tuto možnost, pokud chcete zachovat kvalitu obrázků nebo obrazu stránky. Bude zachováno původní rozlišení zdrojového obrazu.

 • Vyvážená

Vyberte tuto možnost, pokud chcete zmenšit velikost souboru PDF, ale přitom zachovat přiměřenou kvalitu obrázků nebo obrazu stránky.

 • Kompaktní velikost

Vyberte tuto možnost, pokud chcete vytvořit malý soubor PDF. Rozlišení obrázků a obrazu stránky se sníží na 300 dpi, což ovlivní jejich kvalitu.

 • Vlastní…

Vyberte tuto možnost, pokud chcete vytvořit vlastní nastavení obrázků a obrazu stránky v dialogovém okně Vlastní nastavení.

Tip: Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky není zaškrtnuta.

Nastavení písma

Při ukládání textů do formátu PDF můžete použít písma Adobe nebo Windows nainstalovaná ve vašem počítači. Při zadávání písma, které se má použít, můžete vybrat jednu z následujících možností z rozevíracího seznamu:

 • Použít předdefinovaná písma

Soubor PDF použije písma Adobe, např.: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Použít písma Windows

Soubor PDF použije písma Windows nainstalovaná ve vašem počítači.

Chcete-li písma používat v dokumentu PDF, zvolte možnost Vložit písma. Tím se zaručí, že písma dokumentu budou vypadat na všech počítačích stejně, zvětší se však také velikost výsledného souboru. Možnost Vložit písma je k dispozici pouze v případě, že je vybrána možnost Pouze text a obrázky nebo Text nad obrazem stránky.

Nastavení zabezpečení dokumentu PDF

Aby se zabránilo neoprávněnému otevření, tisku nebo úpravám dokumentu PDF, můžete používat hesla. Chcete-li změnit nastavení zabezpečení dokumentu PDF, klikněte na tlačítko Nastavení zabezpečení dokumentu PDF… a v otevřeném dialogovém okně zvolte, jak chcete dokument zabezpečit.

 • Heslo pro otevření dokumentu

Toto heslo chrání dokument PDF před neoprávněným otevřením. Uživatel bude moci dokument otevřít jedině po zadání hesla autorem.

Nastavení hesla pro váš dokument:

 1. Vyberte možnost Požadovat heslo pro otevření dokumentu.
 2. Klikněte na tlačítko .
 3. Zadejte heslo do dialogového okna Zadat heslo pro otevření dokumentu a potvrďte ho.

Zadané heslo se zobrazí jako tečky v poli Heslo pro otevření dokumentu dialogového okna Nastavení zabezpečení dokumentu PDF.

 • Heslo pro oprávnění

Toto heslo chrání dokument PDF před neoprávněnými úpravami a tiskem, ale také před kopírováním informací do jiné aplikace. Uživatel bude moci popisovanou akci provést jedině po zadání hesla autorem.

 1. Vyberte možnostOmezit tisk a úpravy dokumentu a nastavení zabezpečení.
 2. Klikněte na tlačítko .
 3. V dialogovém okně Zadat heslo pro oprávnění zadejte heslo a potvrďte ho.

Zadané heslo se v poli Heslo pro oprávnění dialogového okna Nastavení zabezpečení dokumentu PDF zobrazí jako tečky.

Dále vyberte úkony, jejichž provádění v dokumentu PDF chcete uživatelům povolit. Tato omezení jsou nastavena ve skupině možností  Nastavení oprávnění.

 1. Položky v rozevíracím seznamu Povolený tisk umožňují povolit nebo zakázat tisk dokumentu PDF.
 2. Položky v rozevíracím seznamu Povolené změny umožňují povolit nebo zakázat úpravy dokumentu PDF.
 3. Pokud je zvolena možnost Povolit kopírování textu, obrázků a dalšího obsahu, uživatel bude moci obsah dokumentu PDF (text a obrázky) kopírovat do schránky. Chcete-li takové úkony zakázat, ujistěte se, že tato možnost není vybrána.
 4. Pokud je zvolena možnost Povolit čtení textu čtečkám displeje, uživatel bude moci obsah dokumentu PDF (text a obrázky) kopírovat do schránky. Chcete-li takové úkony zakázat, ujistěte se, že tato možnost není vybrána.
 • Úroveň šifrování

Položky v rozevíracím seznamu Úroveň šifrování umožňují nastavit typ šifrování dokumentu PDF chráněného heslem.

 1. Nízké (40 bitů) - kompatibilní s aplikací Adobe Acrobat 3.0 a vyšší nastaví nízkou úroveň šifrování (40 bitů podle standardu RC4).
 2. Vysoké (128 bitů) - kompatibilní s aplikací Adobe Acrobat 5.0 a vyššínastaví vysokou úroveň šifrování (128 bitů podle standardu RC4), uživatelé předchozích verzí aplikace Adobe Acrobat však nebudou moci dokument PDF s takovým druhem šifrování otevřít.
 3. Vysoké (128 bitů AES) - kompatibilní s aplikací Adobe Acrobat 7.0 a vyšší nastaví vysokou úroveň šifrování (128 bitů podle standardu AES), uživatelé předchozích verzí aplikace Adobe Acrobat však nebudou moci dokument PDF s takovým druhem šifrování otevřít.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.