Pokud program nedokáže rozpoznat některé znaky

Aplikace ABBYY FineReader při rozpoznávání textu používá údaje o jazyku dokumentu. Program nemusí být schopen rozpoznat některé znaky v dokumentech s neznámými prvky (např. číselnými kódy), protože jazyk dokumentu tyto znaky nemusí obsahovat. Pro rozpoznávání takových dokumentů můžete vytvořit vlastní jazyk se všemi nezbytnými znaky. Můžete také přiřadit více jazyků do jazykových skupin a při rozpoznávání používat tyto skupiny.

Vytvoření uživatelského jazyka

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Jazykový editor…
 2. V dialogovém okně Jazykový editor klikněte na položku Nový…
 3. V otevřeném dialogovém okně vyberte možnost Vytvořit nový jazyk na základě existujícího jazyka a vyberte jazyk, který se použije jako základ nového jazyka. Poté klikněte na tlačítko OK.
 4. Otevře se dialogové okno Vlastnosti jazyků. V tomto dialogovém okně:
  1. Zadejte název nového jazyka.
  2. Základní jazyk, který jste vybrali dříve, se zobrazí v rozevíracím seznamu Zdrojový jazyk. Zdrojový jazyk můžete změnit.
  3. Pole Abeceda obsahuje abecedu základního jazyka. Chcete-li upravovat abecedu, klikněte na tlačítko .
  4. Ve vztahu ke Slovníku existuje několik možností, které program používá při rozpoznávání textu a kontrole výsledků:
   • Žádné

Jazyk nebude mít slovník.

 • Vestavěný slovník

Bude použit vestavěný slovník programu.

 • Uživatelský slovník

Klikněte na tlačítko Upravit… a zadejte slovníkové termíny nebo importujte stávající vlastní slovník, případně textový soubor s kódováním Windows-1252 (termíny musejí být odděleny mezerami nebo jinými neabecedními znaky).

Poznámka: Slova z uživatelského slovníku nebudou při kontrole pravopisu rozpoznaného textu označena jako chyby. Mohou být napsána malými i velkými písmeny a mohou začínat velkým písmenem.

Slovo ve slovníku Slova, která nebudou při kontrole pravopisu považována za chybná
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
aBc aBc, abc, Abc, ABC
 • Běžný výraz

Můžete vytvořit vlastní slovník s použitím regulárních výrazů.

Podrobnosti naleznete v části "Regulární výrazy."

 1. Jazyky mohou mít několik dodatečných vlastností. Chcete-li tyto vlastnosti změnit, klikněte na tlačítko Zdokonalený….

Otevře se dialogové okno Zdokonalené vlastnosti jazyka. Zde lze zadávat:

 • Znaky, které mohou být na začátku nebo na konci slova
 • Nepísmenné znaky vyskytující se odděleně od slov
 • Znaky, které se mohou vyskytovat uprostřed slov a měly by být ignorovány.
 • Znaky, které se nesmějí vyskytovat v textu, který je rozpoznáván s využitím tohoto slovníku (zakázané znaky)
 • Veškeré rozpoznatelné znaky daného jazyka
 • Můžete také povolit možnost Text může obsahovat arabské číslice, římské číslice a zkratky
 1. Nyní můžete zvolit nově vytvořený jazyk při volbě jazyků dokumentu.

Více informací o jazycích dokumentů je uvedeno v části "Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR".

Ve výchozím nastavení je uživatelský jazyk uložen ve složce dokumentů aplikace ABBYY FineReader. Všechny uživatelské jazyky a uživatelské vzory můžete uložit i jako jeden soubor. Chcete-li to provést, v nabídce Nástroje klikněte na Možnosti… a otevře se dialogové okno Možnosti. Poté klikněte na kartu Číst a následně na tlačítko Uložit do souboru....

Vytvoření jazykové skupiny

Pokud budete určitou kombinaci jazyků používat pravidelně, můžete si přát jazyky pro své větší pohodlí seskupit.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Jazykový editor….
 2. V dialogovém okně Jazykový editor klikněte na položku Nový….
 3. V dialogovém okně Nový jazyk nebo skupina vyberte možnost Vytvořit novou skupinu jazyků a klikněte na tlačítko OK.
 4. V dialogovém okně Vlastnosti jazykové skupiny zadejte název nové skupiny a vyberte požadované jazyky.

Poznámka: Pokud víte, že váš text nebude určité znaky obsahovat, můžete tyto tzv. zakázané znaky určit. Určením zakázaných znaků zvýšíte rychlost i kvalitu rozpoznávání. Chcete-li zadat zakázané znaky, klepněte na tlačítko Zdokonalený… v dialogovém okně Vlastnosti jazykové skupiny. V dialogovém okně Vlastnosti zdokonalené jazykové skupiny zadejte zakázané znaky do pole Zakázané znaky.

 1. Klikněte na tlačítko OK.

Nově vytvořená skupina bude přidána do rozevíracího seznamu Jazyky dokumentu na hlavním panelu nástrojů.

Ve výchozím nastavení jsou jazykové skupiny uloženy ve složce dokumentů aplikace ABBYY FineReader. Všechny uživatelské jazyky a uživatelské vzory můžete uložit i jako jeden soubor. Chcete-li to provést, v nabídce Nástroje klikněte na Možnosti… a otevře se dialogové okno Možnosti. Poté klikněte na kartu Číst a následně na tlačítko Uložit do souboru….

Tip: Pokud potřebujete v dokumentu použít určitou kombinaci jazyků, můžete požadované jazyky vybrat přímo, aniž byste vytvořili skupinu.

 1. Z rozevíracího seznamu Jazyky dokumentu vyberte položku Další jazyky….
 2. V dialogovém okně Jazykový editor vyberte možnostZadat jazyky ručně.
 3. Vyberte požadované jazyky a klikněte na tlačítko Zrušit.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.