Glosář

A B D E H I J M N O P R S Š T U V Z

A

ABBYY Business Card Reader je užitečná aplikace, která uživatelům umožňuje skenovat vizitky, digitalizovat kontaktní údaje a exportovat digitalizované kontakty do různých elektronických formátů. Aplikace je také schopna zpracovat naskenované či vyfotografované vizitky uložené v počítači uživatele.

ABBYY Hot Folder je zástupce pro plánování, který umožňuje vybrat složku s obrazy a nastavit čas zpracování obrazů v této složce. Aplikace ABBYY FineReader automaticky zpracuje obrazy z vybrané složky.

ABBYY Screenshot Reader je aplikace, která uživatelům slouží k vytváření snímků obrazovky a rozpoznávání textu na těchto snímcích.

ADRT® (Adaptivní technologie rozeznávání dokumentů) je technologie, která zvyšuje kvalitu zpracovávání vícestránkových dokumentů. Může například rozpoznávat takové prvky, jako jsou nadpisy, záhlaví a zápatí, poznámky pod čarou, číslování stránek a podpisy.

Aktivace je proces získávání zvláštního kódu od společnosti ABBYY, který uživateli umožňuje používat kopii produktu v daném počítači v plném režimu.

Aktivační kód je kód, který společnost ABBYY během aktivace vydá jednotlivým uživatelům aplikace ABBYY FineReader 12. Aktivační kód je vyžadován k aktivaci aplikace ABBYY FineReader v počítači, který vygeneroval ID produktu.

Aktivní oblast je vybraná oblast na obrázku, kterou lze odstranit, přesunout nebo upravit. Chcete-li oblast aktivovat, klikněte na ni. Rámeček kolem aktivní oblasti je tučný a je rozdělen na malé čtverečky, jejichž přetažením lze její velikost měnit.

Analýza dokumentu je proces identifikující logickou strukturu dokumentu a oblasti, které obsahují různé typy dat. Analýzu dokumentu lze provádět automaticky nebo i ručně.

Automatický podavač dokumentů (ADF) je zařízení, které automaticky podává listy do skeneru. Skener s funkcí ADF je schopen skenovat velký počet stran bez zásahu uživatele. Aplikace ABBYY FineReader také dokáže pracovat s několikastránkovými dokumenty.

Automatizovaná úloha je soubor kroků zpracování dokumentu. Aplikace ABBYY FineReader 12 nabízí mnoho předkonfigurovaných automatizovaných úloh, které jsou přístupné z okna Úlohy . Uživatelé si mohou vytvářet i vlastní automatizované úlohy.

Nahoru

B

Body na palec (dpi) představují jednotku rozlišení obrazu.

D

Dokument aplikace ABBYY FineReader je objekt vytvořený softwarem ABBYY FineReader pro zpracování papírového dokumentu. Obsahuje obrazy stránek dokumentu, na nich (případně) rozpoznaný text a nastavení programu.

E

Efekty písma znamenají vzhled příslušného písma (např. tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté, dolní index, horní index, malá písmena).

H

Heslo oprávnění je heslo, které uživatelům brání tisknout a upravovat dokumenty PDF, pokud nezadají heslo určené autorem. Pokud jsou pro dokument PDF zadána určitá nastavení zabezpečení, ostatní uživatelé nebudou moci tato nastavení měnit, dokud nezadají heslo oprávnění.

Heslo pro otevření dokumentu je heslo, které uživatelům brání otevírat dokumenty PDF, pokud nezadají autorem určené heslo.

I

ID produktu se generuje automaticky na základě hardwarové konfigurace, když probíhá aktivace aplikace ABBYY FineReader na daném počítači.

Ignorované znaky jsou veškeré nepísmenné znaky ve slově (např. znaménko slabiky nebo přízvuku). Tyto znaky jsou během kontroly pravopisu ignorovány.

Invertovaný obraz je obraz s bílými znaky vytištěnými na tmavém pozadí.

J

Jas je parametr obrazu, odrážející míru bílé barvy v obraze. Po zvýšení jasu je obraz "bělejší". Zadáním vhodné hodnoty jasu se zvýší kvalita rozpoznávání. Podrobnosti naleznete v části "Skenování papírových dokumentů."

Jmenný vzor je soubor všech gramatických tvarů slova.

Nahoru

M

Málo věrohodná slova jsou slova, která obsahují jeden nebo více málo věrohodných znaků.

Málo věrohodné znaky jsou znaky, které mohl program nesprávně rozpoznat.

Možnosti dokumentu představují soubor možností, které lze vybrat v dialogovém okně Možnosti (Nástroje >Možnosti). Možnosti dokumentu obsahují také uživatelské jazyky a vzory. Možnosti dokumentu lze uložit a poté použít v jiných dokumentech aplikace ABBYY FineReader.

N

Nastavení zabezpečení dokumentu PDF jsou omezení, kterými lze zabránit otevření, úpravám, kopírování nebo tisku dokumentu PDF. Tato nastavení zahrnují hesla pro otevření dokumentu, hesla pro oprávnění a úrovně šifrování.

Neproporční písmo je písmo (například Courier New), v němž mají všechny znaky stejnou rozteč. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků rozpoznávání OCR u neproporčních písem, vyberte možnost Nástroje >Možnosti..., klikněte na kartu Dokument a vyberte položku Psací stroj v části Typ dokumentu.

O

Oblast je část obrázku uvnitř rámečku, která obsahuje určitý typ dat. Před prováděním rozpoznávání OCR zjistí aplikace ABBYY FineReader text, obrázek, tabulku a oblast čárového kódu a určí, které části obrazu mají být rozpoznány a v jakém pořadí.

Oblast obrázku je oblast obrazu, která obsahuje obrázek. Tento typ oblasti může rámovat skutečný obrázek nebo jiný objekt (např. fragment textu), který by se měl zobrazit jako obrázek.

Oblast obrázku na pozadí  je oblast obrázku, která obsahuje obrázek přetištěný textem.

Oblast rozpoznávání je obrázková oblast, kterou má ABBYY FineReader automaticky analyzovat.

Oblast s čárovým kódem je oblast obrázku, která obsahuje čárový kód.

Oddělovače jsou znaky, které oddělují slova (např. /, \, pomlčka) a které jsou od slov odděleny mezerami.

Ovladač je program, který řídí periferní zařízení počítače (např. skener, monitor atd.).

Nahoru

P

Primární tvar je "slovníkový" tvar slova (slova v záhlaví položky slovníku jsou obvykle uváděna v primárním tvaru).

R

Režim barev určuje, zda budou zachovány barvy dokumentu. Díky černobílým obrázkům získáte menší dokumenty aplikace ABBYY FineReader, které se rychleji zpracovávají.

Režim skenování je parametr skenování, který určuje, zda je třeba obraz naskenovat černobíle, ve stupních šedé nebo barevně.

Rozlišení je parametr skenování měřený v dpi (bodech na palec). Rozlišení 300 dpi se používá pro texty velikosti 10 b  a větší, rozlišení 400 až 600 dpi je vhodné u textů s menším písmem (9 b. a menší).

Rozvržení stránky je uspořádání textu, tabulek, obrázků, odstavců a sloupců na stránce. Součástí rozvržení stránky jsou také písma, velikosti písem, barvy písem, pozadí textu a otočení textu.

S

Skener je zařízení pro vkládání obrazů do počítače.

Složené slovo je slovo sestávající ze dvou nebo více stávajících slov. V aplikaci ABBYY FineReader je složené slovo takové slovo, které program nedokáže najít ve slovníku, ale může ho vytvořit ze dvou nebo více slov ze slovníku.

Správce licencí je nástroj používaný ke správě licencí aplikace ABBYY FineReader a aktivaci verze ABBYY FineReader 12 Corporate.

Správce úloh představuje funkci aplikace ABBYY FineReader umožňující uživatelům spouštět automatizované úlohy, vytvářet a měnit automatizované úlohy a odstraňovat vlastní automatizované úlohy.

Support ID (identifikační kód pro podporu) je jedinečný identifikátor sériového čísla obsahující informace o licenci a o počítači, na němž se používá. Kód Support ID poskytuje další stupeň ochrany a pracovníci technické podpory jej před poskytnutím technické podpory kontrolují.

Systém více písem je systém rozpoznávání, který rozpozná sadu znaků v libovolném písmu bez předchozí výuky.

Š

Šablona oblasti je šablona, která obsahuje informace o velikosti a umístění oblastí v podobných dokumentech.

Nahoru

T

Tabulková oblast je oblast obrazu obsahující data v tabulkové podobě. Při čtení tohoto typu oblasti program uvnitř oblasti kreslí svislé a vodorovné oddělovací linie a vytváří tak tabulku. Tato oblast se pak ve výstupním textu znázorní jako tabulka.

Tagované PDF je dokument PDF, který obsahuje informace o struktuře dokumentu, jako jsou logické celky, obrázky a tabulky. Tato struktura je označena tagy PDF. Soubor PDF s takovými tagy může být přizpůsoben jiné velikosti obrazovky a lze jej zobrazit v ručních přenosných zařízeních.

Textová oblast je oblast obrazu, která obsahuje text. Textové oblasti by měly obsahovat text pouze v jednom sloupci.

Typ dokumentu je parametr, který programu sděluje, na čem byl vytištěn původní text (např. na laserové tiskárně, na stroji atd.). Pro texty z laserové tiskárny zvolte Automatický, pro text z psacího stroje zvolte Psací stroj, pro faxy zvolte Fax.

U

Unicode je norma vyvinutá konsorciem Unicode Consortium (Unicode, Inc.) a jde o mezinárodní 16bitový systém kódování pro zpracování textů.

V

Vazba je kombinace dvou nebo více znaků, které jsou "spojené" (např. fi, fl, ffi). Takové znaky se aplikaci ABBYY FineReader velmi těžko oddělují. Pokud se považují za jediný znak, zlepší se přesnost rozpoznávání OCR.

Volitelný spojovník je spojovník (¬), který označuje, kde přesně se má slovo nebo slovní spojení rozdělit , pokud se nachází na konci řádku (např. „automatický formát“ se má rozdělit na „automatický" a "formát“). Aplikace ABBYY FineReader nahradí všechny spojovníky nalezené ve slovech ze slovníku volitelnými spojovníky.

Výuka je postup vytváření vztahu mezi obrazem znaku a znakem samotným. (Podrobnosti najdete v části "Rozpoznávání s výukou".)

Vzor je sada asociací mezi průměrnými obrazy znaků a jejich odpovídajícími názvy. Vzory se vytvářejí, když provádíte výuku aplikace ABBYY FineReader na specifickém textu.

Z

Zakázané znaky jsou znaky, o nichž se domníváte, že se nikdy neobjeví v textu, který je určen k rozpoznávání. Určení zakázaných znaků zvyšuje rychlost a kvalitu rozpoznávání OCR.

Zkratka je zkrácená forma slova nebo fráze (např. MS-DOS místo operační systém MS-DOS, OSN místo Organizace spojených národů atd.).

Znaková stránka je tabulka, která určuje vzájemné vztahy mezi znaky a jejími kódy. Uživatelé si mohou vybrat požadované znaky ze sady dostupné na znakové stránce.

Nahoru

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.