Ukladanie výsledkov cez príkazový riadok

Vyžaduje vhodnú licenciu programu ABBYY FineReader.

Používanie príkazového riadka na uloženie výsledkov konverzie pri spustení programu

Ak chcete previesť akékoľvek naskenované dokumenty, súbory PDF alebo súbory so snímkou do upraviteľných formátov a uložiť výsledky, spustite tento príkaz:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineCmd.exe

Cesta k súboru FineCmd.exe v inštalačnom priečinku programu.

Ak úplná cesta k súboru obsahuje medzery, vložte ju do úvodzoviek.

<ImageSourceCommands> – zdrojové dokumenty na rozpoznávanie Ďalšie informácie – pozri Parametre príkazového riadka na konverziu dokumentov.
<RecognitionCommands> – parametre rozpoznávania Ďalšie informácie – pozri Parametre príkazového riadka na konverziu dokumentov.
<ExportCommands> – uloženie výsledkov /out Out.Ext

Out.Ext je cesta k súboru s výsledkami rozpoznávania, pričom .Ext je prípona súboru. Ak súbor s týmto názvom už existuje, bude namiesto toho upravený.


Zoznam podporovaných formátov súborov – pozri Podporované formáty dokumentov.

<OtherCommands> /report ReportFile Vytvorí zostavu o dokončenej konverznej úlohe.  ReportFile je cesta k súboru so zostavou.

Vzorový príkaz:

"C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe" D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

Vyššie uvedený príkaz použije Editor OCR na konverziu a uloží súbor Document1.pdf vo francúzskom jazyku do súboru s názvom Result.docx. Vytvorí sa aj súbor so zostavou s názvom ReportFile.

Používanie príkazového riadka na uloženie výsledkov porovnania pri spustení programu

Na porovnanie dvoch verzií dokumentu a uloženie výsledku vykonajte tento príkaz:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe je cesta k súboru Comparator.exe v inštalačnom priečinku programu.
<ImageSourceCommands> – porovnávané dokumenty Ďalšie informácie – pozri Parametre príkazového riadka na porovnanie dokumentov.
<ComparisonCommands> – nastavenia porovnávania Ďalšie informácie – pozri Parametre príkazového riadka na porovnanie dokumentov.
<ExportCommands> – uloženie výsledkov /saveFile:Out.Ext

Out.Ext je cesta k súboru s výsledkami porovnávania, pričom .Ext je prípona súboru. Ak súbor s týmto názvom už existuje, bude namiesto toho upravený.


Prípona súboru by mala byť zodpovedať formátom režimu ukladania výsledkov.


Zoznam podporovaných formátov, pozri Podporované formáty dokumentu.

/saveMode:SaveMode

Režim ukladania výsledkov porovnávania. „SaveMode“ nahraďte jednou z týchto možností:

  • PdfDocument1 – uloží prvý dokument vo formáte PDF a pridá komentár ku každému rozdielu;
  • PdfDocument2 – uloží druhý dokument vo formáte PDF a pridá komentár ku každému rozdielu;
  • Word – uloží zoznam rozdielov ako tabuľku programu Microsoft Word.

Vzorový príkaz:

"C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe" /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Hore uvedený príkaz spustí porovnanie dokumentov Document1.pdf a Document2.pdf vo francúzskom jazyku. Program automaticky určí, či sa má použiť OCR alebo už existujúci text PDF. Program ABBYY Porovnať dokumenty bude ignorovať všetky rozdiely v interpunkcii, nezoskupí rozdiely, ktoré nájde, a výsledky porovnávania uloží do súboru s názvom Comparison.docx (ako tabuľku).

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.