Parametre príkazového riadka na porovnanie dokumentov

Dve verzie toho istého dokumentu porovnáte pomocou programu ABBYY Porovnať dokumenty vykonaním tohto príkazu:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe označuje cestu k súboru Comparator.exe v inštalačnom priečinku programu.
<ImageSourceCommands> – porovnávané dokumenty /file1:File_1 /file2:File_2

File_k je cesta k dokumentu.


Ak úplná cesta obsahuje medzery, vložte ju do úvodzoviek.

<ComparisonCommands> – nastavenia porovnávania /lang:LangName

LangName je jazyk dokumentu.


Ak LangName nie je zadané, ako predvolený sa použije naposledy použitý jazyk. Môžete zadať viaceré jazyky rozpoznávania a oddeliť ich medzerou.


Zoznam podporovaných jazykov rozpoznávania do príkazového riadka – pozri Hodnoty parametra LangName pre príkazový riadok.

Ďalšie možnosti:

/recMode:RecognitionMode

Režim rozpoznávania PDF. „RecognitionMode“ nahraďte jednou z týchto možností:

  • UseOnlyPdfText – používa iba text zo súboru PDF. Tento režim je zapnutý ako predvolený (ak nie je zadaná možnosť /recMode:RecognitionMode);
  • AutoChoose – automatický výber, či sa použije text OCR alebo PDF;
  • UseOnlyOCR – používa sa OCR.

Ďalšie informácie o režimoch spracovania dokumentov – pozri Zlepšenie výsledkov porovnávania.

Ďalšie možnosti:

/options:OptionsList

OptionsList nahraďte jednou alebo viacerými z nasledujúcich možností (oddelených čiarkami):

  • NoheadersFooters – neprehľadáva hlavičky ani päty (predvolená možnosť programu je prehľadávanie hlavičiek a piat);
  • IgnorePunctDiff – ignoruje interpunkčné rozdiely (predvolená možnosť programu je vyhľadávanie chýb interpunkčných znamienok);
  • IgnoreOneLetterDiff – ignoruje rozdiely, ak nie sú väčšie ako jedno písmeno (predvolená možnosť programu je vyhľadávanie pravopisných chýb);
  • UngroupDiff – nezoskupovať nájdené rozdiely, vrátane rozdielov v tele textu, hlavičkách a pätách (predvolená možnosť programu je zoskupovanie rozdielov).

Vzorový príkaz:

"C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe" /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Hore uvedený príkaz spustí porovnanie dokumentov Document1.pdf a Document2.pdf vo francúzskom jazyku s automatickým rozhodnutím, či sa má použiť OCR alebo text dokumentu. Program ABBYY Porovnať dokumenty bude ignorovať všetky rozdiely v interpunkčných znamienkach a nebude zoskupovať nájdené rozdiely.

Ďalšie informácie o automatickom ukladaní výsledkov porovnávania – pozri Používanie príkazového riadka na uloženie výsledkov porovnávania pri spustení programu.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.