סריקה אל Microsoft Excel

המשימה Scan to Microsoft Excel בחלון משימה חדשה מאפשרת לך ליצור מסמכי Microsoft Excel מתמונות שהתקבלו מסורק או ממצלמה דיגיטלית.

 1. פתח את החלון משימה חדשה, לחץ על הכרטיסייה Scan, ולאחר מכן לחץ על המשימה Scan to Microsoft Excel.
 2. בחר מכשיר, וציין הגדרות סריקה.
 3. לחץ על הלחצן Preview, או לחץ במיקום כלשהו בתוך התמונה.
 4. סקור את התמונה. אם אינך מרוצה מאיכות התמונה, שנה את הגדרות הסריקה, ולחץ שוב על הלחצן Preview.
 5. ציין הגדרות המרה. הגדרות אלה קובעות את המראה ואת המאפיינים של מסמך הפלט.
  1. Preserve formatting.
   בחר את ההגדרה המתאימה בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש במסמך הפלט.
   • Formatted text
    המערכת תשמור על סוגי הגופן, גודלי הגופן ועיצוב הפסקה.
   • Plain text
    רק הפסקאות יישמרו. ייעשה שימוש בגופן יחיד בכל המסמך.
  2. OCR languages
   בחר את שפות המסמך שלך. ראה גם: שפות זיהוי תווים אופטי (OCR)‏.
  3. XLSX settings:
   • Keep pictures
    בחר באפשרות זו אם ברצונך לשמר את התמונות במסמך הפלט.
   • Create a separate sheet for each page
    בחר באפשרות זו אם ברצונך ליצור גיליון אלקטרוני נפרד של Microsoft Excel מכל עמוד של המסמכים המקוריים.
  4. Image preprocessing settings...
   השתמש באפשרות זו כדי לציין הגדרות עיבוד מקדים לתמונה, כגון זיהוי כיוון עמוד והגדרות של עיבוד מקדים אוטומטי. הגדרות אלה עשויות לשפר באופן משמעותי את תמונות המקור, כדי להשיג רמת דיוק גבוהה יותר של זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: אפשרויות עיבוד תמונה.
  5. More options...
   פותח את המקטע XLS(X)‎ של הכרטיסייה Format Settings של תיבת הדו-שיח Options, שבו ניתן לציין הגדרות נוספות (ניתן גם לפתוח תיבת דו-שיח זו בלחיצה על Options... בתפריט Tools).
 6. לחץ על Scan to Excel.
 7. תוצג תיבת דו-שיח המציגה מד התקדמות ועצות.
 8. לאחר סריקת העמוד, תופיע תיבת דו-שיח שתבקש ממך להחליט על הצעד הבא.
  לחץ על Scan Again כדי לסרוק עמודים נוספים באמצעות ההגדרות הקיימות, או לחץ על Finish Scanning כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
 9. ציין את התיקייה שבה ברצונך לשמור את מסמך ה-Microsoft Excel.

בסיום המשימה, ייווצר מסמך Microsoft Excel בתיקייה שציינת. כל עמודי המסמך ייפתחו גם בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.