קיצורי מקשים

ABBYY FineReader מספק את קיצורי המקשים שלהלן עבור הפקודות שנמצאות בשימוש הרב ביותר.

חלון משימה חדשה

תפריט קובץ

פקודה קיצור
New PDF Document Ctrl+N
Open PDF Document... Ctrl+O
Open in OCR Editor... Ctrl+R
Scan to OCR Editor Ctrl+S
New OCR Project Ctrl+Shift+N
Open OCR Project... Ctrl+Shift+O
Exit Ctrl+Q

***חזרה לראש הדף

תפריט עריכה

פקודה קיצור
Move Up Alt+↑‎
Move Down Alt+↓‎
Remove Del
Select All Ctrl+A
Find Recent Documents Ctrl+F

תפריט כלים

פקודה קיצור
Options... Ctrl+>‎

תפריט עזרה

פקודה קיצור
Help F1

***חזרה לראש הדף

עורך זיהוי תווים אופטי (OCR)

תפריט קובץ

פקודה קיצור
New Task... Ctrl+N
Open Image... Ctrl+O
Scan Pages... Ctrl+K
שמירת תמונות עמוד בשם... Ctrl+Alt+S
Close Ctrl+W
New OCR Project Ctrl+Shift+N
Open OCR Project... Ctrl+Shift+O
Save OCR Project... Ctrl+Shift+S
שליחת מסמך בדואר אלקטרוני Ctrl+M
שליחת תמונות בדואר אלקטרוני Ctrl+Alt+M
הדפסת טקסט Ctrl+P
הדפסת תמונה Ctrl+Alt+P
Exit Ctrl+Q

***חזרה לראש הדף

תפריט עריכה

פקודה קיצור
Undo Ctrl+Z
Redo Ctrl+Y
Cut Ctrl+X
Recognize and Copy Text Ctrl+C
Copy Area as Image Ctrl+Shift+C
Paste Ctrl+V
Delete Del
Select All Del+A
Cancel Selection Ctrl+Shift+A
Delete Pages... Ctrl+Backspace
Delete Areas and Text Ctrl+Del
Delete Text Ctrl+Shift+Del
סיבוב תמונות לימין Ctrl+Shift+>‎
סיבוב תמונות לשמאל Ctrl+Shift+<‎
Edit Page Images... Ctrl+I
Find... Ctrl+F
Find Next F3
Replace... Ctrl+H

***חזרה לראש הדף

תפריט תצוגה

פקודה קיצור
Show Navigation Pane F5
הצגת חלונית שינוי גודל תצוגה Ctrl+F5
Image Pane Only F6
Image and Text Panes F7
Text Pane Only F8
Next Pane Ctrl+Tab
Previous Pane Ctrl+Shift+Tab
Zoom In Ctrl++‎
Zoom Out Ctrl+-‎
Best Fit Ctrl+0
מעבר אל עמוד מספר... Ctrl+G
מעבר אל העמוד הבא Ctrl+↓‎
מעבר אל העמוד הקודם Ctrl+↑‎
מעבר אל העמוד הראשון Ctrl+Home
מעבר אל העמוד האחרון Ctrl+End
Close Page Ctrl+F4

***חזרה לראש הדף

תפריט זיהוי

פקודה קיצור
Recognize All Pages Ctrl+Shift+R
Recognize Page Ctrl+R
Analyze All Pages Ctrl+Shift+E
Analyze Page Ctrl+E
Verify Text... Ctrl+F7
Next Error Alt+↓‎
Previous Error Alt+↑‎
Mark Text as Verified Ctrl+T

תפריט אזור

פקודה קיצור
Recognize Area Ctrl+Shift+B
שינוי סוג אזור ל-Text Ctrl+2
שינוי סוג אזור ל-Table Ctrl+3
שינוי סוג אזור ל-Picture Ctrl+4
שינוי סוג אזור ל-Background Picture Ctrl+6
שינוי סוג אזור ל-Barcode Ctrl+5
שינוי סוג אזור ל-Recognition Area Ctrl+1

***חזרה לראש הדף

תפריט כלים

פקודה קיצור
View Dictionaries... Ctrl+Alt+D
Redaction Mode Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Options... Ctrl+>‎

תפריט עזרה

פקודה קיצור
Help F1

***חזרה לראש הדף

כללי

פקודה קיצור
הפיכת קטע הטקסט למודגש Ctrl+B
הפיכת קטע הטקסט לנטוי Ctrl+I
סימון קטע הטקסט בקו תחתון Ctrl+U
מעבר אל תא בטבלה מקשי החצים
מעבר אל חלונית עמודים Alt+1
מעבר אל חלונית תמונה Alt+2
מעבר אל חלונית טקסט Alt+3
מעבר אל חלונית שינוי גודל תצוגה Alt+4

באפשרותך גם ליצור קיצורי מקשים משלך בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).

כדי ליצור קיצור בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR):

  1. פתח את תיבת הדו-שיח Customize Toolbars and Shortcuts בלחיצה על View> Toolbars> Customize....
  2. פתח את הכרטיסייה Keyboard Shortcuts, ובחר קטגוריה בשדה Categories.
  3. בשדה Commands, בחר את הפקודה שעבורה ברצונך לציין קיצור מקשים.
  4. מקם את הסמן בשדה Press new shortcut key, ולחץ על המקשים הרצויים עבור פקודה זו.
  5. לחץ על Assign. שילוב המקשים הנבחר יתווסף אל השדה Current shortcut.
  6. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.
  7. כדי להחזיר קיצורים לערכי ברירת המחדל שלהם, לחץ על Reset (עבור קטגוריית פקודה שנבחרה) או על Reset All (עבור כל מקשי הקיצור).

עורך PDF

תפריט קובץ

פקודה קיצור
New Task... Ctrl+N
Open... Ctrl+O
Save Ctrl+S
שמירה כמסמך PDF... Ctrl+Shift+S
Close Document Ctrl+W
Recognize Document Ctrl+Shift+R
Print... Ctrl+P
Exit Ctrl+Q

***חזרה לראש הדף

תפריט עריכה

פקודה קיצור
Undo Ctrl+Z
Redo Ctrl+Y
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
העתקת אזור בשםImage Ctrl+C
העתקת אזור בשםText Ctrl+Shift+C
העתקת אזור בשםTable Ctrl+Alt+C
Paste Ctrl+V
Delete Del
Select All Ctrl+A
הוספת עמודים מקובץ... Ctrl+Shift+O
הוספת עמודים מסורק... Ctrl+Shift+A
סיבוב תמונות לימין Ctrl+Shift+>‎
סיבוב תמונות לשמאל Ctrl+Shift+<‎
Delete Pages... Ctrl+Backspace
Add Bookmark... Ctrl+D
Find Ctrl+F
Find Next F3

***חזרה לראש הדף

תפריט תצוגה

פקודה קיצור
Show Navigation Pane F5
חיפוש F9
Digital Signatures F8
Show PDF Tools F6
Show Comments Pane F7
Zoom In Ctrl++‎
Zoom Out Ctrl+-‎
Best Fit Ctrl+0
Actual Size Ctrl+8
Fit to Width Ctrl+9
מעבר אל עמוד מספר... Ctrl+G
Next Page Ctrl+↓‎
Previous Page Ctrl+↑‎
First Page Home
Last Page End
Back Alt+←‎
Forward Alt+→‎
One-Page View Ctrl+1
One-Page Scrolling Ctrl+2
Two-Page View Ctrl+3
Two-Page Scrolling Ctrl+4
Full Screen F11

***חזרה לראש הדף

תפריט כלים

פקודה קיצור
Edit Text and Pictures Ctrl+E
Text Box Ctrl+T
Add Note Ctrl+M
Highlight Ctrl+H
Underline Ctrl+U
Strikethrough Ctrl+K
Insert Text Ctrl+J
חיפוש וסימון F9
Redaction Mode Ctrl+R
Options... Ctrl+>‎

***חזרה לראש הדף

תפריט עזרה

פקודה קיצור
Help F1

ABBYY Compare Documents

תפריט קובץ

פקודה קיצור
New Comparison Ctrl+N
Open Document... Ctrl+O
Close Document Ctrl+W
Save Document with Differences as PDF... Ctrl+S
Exit Ctrl+Q

***חזרה לראש הדף

תפריט עריכה

פקודה קיצור
Undo Ctrl+Z
Redo Ctrl+Y
Select All Differences Ctrl+A

***חזרה לראש הדף

תפריט תצוגה

פקודה קיצור
Zoom In Ctrl++‎
Zoom Out Ctrl+-‎
Fit to Width Ctrl+0
Next Page Ctrl+↓‎
Previous Page Ctrl+↑‎

תפריט השוואה

פקודה קיצור
Compare Documents Ctrl+R
Next Difference Ctrl+→‎
Previous Difference Ctrl+←‎
Ignore Difference Del

תפריט עזרה

פקודה קיצור
Help F1

***חזרה לראש הדף

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.