אם אזורים זוהו באופן שגוי

ABBYY FineReader מנתח תמונות עמוד לפני ביצוע זיהוי תווים אופטי (OCR), ומזהה סוגים שונים של אזורים בתמונות אלו, ובאופן ספציפי אזורי טקסט, תמונה, תמונת רקע, טבלה וברקוד. ניתוח זה קובע אילו אזורים יזוהו ובאיזה סדר. ממשק המשתמש מבדיל בין סוגי האזורים השונים באמצעות צבעי הגבולות שלהם.

אם תלחץ על אזור כלשהו, הוא יודגש וייעשה פעיל. ניתן גם לנווט בין אזורים בלחיצה על המקש Tab. מספרי האזורים קובעים את סדר בחירתם בעת לחיצה על המקש Tab. כברירת מחדל, מספרי אזור אלה אינם גלויים בחלונית תמונה, אך ניתן להציג אותם בחלונית מאפייני אזור של כל אזור. מספרי אזור יופיעו באזורים כאשר נבחר הכלי סידור אזורים.

ניתן למצוא ידנית את הכלים לשרטוט ולעריכת אזורים בסרגל הכלים בחלק העליון של החלונית תמונה ובסרגלי הכלים המוקפצים של האזורים טקסט, תמונה, תמונת רקע וטבלה (בחר אזור כדי להציג את סרגל הכלים המוקפץ שלו).

לאחר כוונון של מיקום האזור או שינוי הסוג שלו, זכור לבצע שוב זיהוי תמונה.

ניתן להשתמש בכלי עריכת אזור כדי:

יצירת אזור חדש

 1. בחר באחד מהכלים שבסרגל הכלים בחלק העליון של החלונית תמונה:
  משרטט אזור זיהוי.
  משרטט אזור טקסט.
  משרטט אזור תמונה.
  משרטט אזור תמונת רקע.
  משרטט אזור טבלה.
 2. החזק את הלחצן השמאלי של העכבר לחוץ, והזז את מצביע העכבר כדי לשרטט אזור.

עצה. ניתן לשרטט אזורים חדשים מבלי לבחור כלי מסרגל הכלים שבחלונית תמונה. ניתן לשרטט אזור בתמונה באמצעות אחד משילובי המקשים הבאים:

 • Ctrl+Shift משרטט אזור טקסט.
 • Alt+Shift משרטט אזור תמונה.
 • Ctrl+Alt משרטט אזור טבלה.
 • Ctrl+Shift+Alt משרטט אזור תמונת רקע.

ניתן לשנות את סוג האזור. לחץ עם הלחצן הימני על אזור שאת הסוג שלו ברצונך לשנות, לחץ על Change Area Type To בתפריט הקיצור, ובחר בסוג האזור הרצוי.

כוונון גבולות אזור

 1. מקם את מצביע העכבר על גבול האזור.
 2. החזק את הלחצן השמאלי של העכבר לחוץ, וגרור את הגבול בכיוון הרצוי.

ניתן לכוונן בו-זמנית את הגבולות האנכיים והאופקיים של האזור, על-ידי מיקום מצביע העכבר על הפינה של האזור.

הוספה/הסרה של חלקי אזור

 1. בחר בכלי או בסרגל הכלים של אזור טקסט, תמונה או תמונת רקע.
 2. מקם את מצביע העכבר בתוך אזור, ובחר חלק כלשהו של התמונה. מקטע זה יתווסף אל האזור או יימחק ממנו.
 3. כוונן את גבול האזור לפי הצורך.

הערה:

 1. כלים אלה זמינים עבור אזורי טקסט, תמונה ותמונת רקעבלבד. לא ניתן להוסיף מקטעי אזור לאזורי טבלה או ברקוד או למחוק אותם מהם.
 2. ניתן גם לכוונן גבולות אזור באמצעות נקודות האחיזה לשינוי גודל. ניתן לגרור את המקטעים הנוצרים לכל כיוון באמצעות העכבר. כדי להוסיף נקודת אחיזה חדשה לשינוי גודל, מקם את מצביע העכבר על הנקודה הרצויה בגבול, תוך כדי לחיצה ממושכת על המקשים Ctrl+Shift (פעולה זו תהפוך את המצביע לכוונת), ולחץ על הגבול. נקודת אחיזה חדשה לשינוי גודל תופיע על גבול האזור.

בחירת אזור אחד או יותר

 • בחר בכלי , , , , , או בסרגל הכלים בחלק העליון של החלונית תמונה, ולחץ על האזורים שברצונך לבחור, תוך כדי לחיצה ממושכת על המקש Ctrl. כדי להסיר אזור מהבחירה, לחץ עליו שוב.

הזזת אזור

 • בחר אזור, וגרור אותו תוך כדי לחיצה ממושכת על המקש Ctrl.

שינוי סדר של אזורים

 1. בחר בכלי בסרגל הכלים בחלק העליון של החלונית תמונה, או לחץ על Area > Reorder Areas.
 2. בחר את האזורים לפי הסדר שבו התוכן שלהם אמור להופיע במסמך הפלט.

האזורים ממוספרים באופן אוטומטי משמאל לימין במהלך ניתוח העמוד, ללא תלות בכיוון הטקסט שבתמונה.

מחיקת אזור

 • בחר את האזורים שברצונך למחוק, ולחץ על המקש Delete.
 • בחר את האזורים שברצונך למחוק, לחץ עם הלחצן הימני על אחד מהם, ולחץ על Delete בתפריט הקיצור.
 • בחר בכלי , ולחץ על האזורים שברצונך למחוק.

כדי למחוק את כל האזורים:

 • לחץ עם הלחצן הימני במיקום כלשהו בחלונית תמונה, ולחץ עלDelete Areas and Textבתפריט הקיצור.

מחיקת אזור מתמונה שכבר עברה תהליך זיהוי תמחק גם את כל הטקסט מהאזור הזה בחלונית טקסט.

שינוי כיוון טקסט

 • לחץ עם הלחצן הימני על אזור כלשהו, ולחץ על Properties בתפריט הקיצור כדי להציג את המאפיינים שלו בחלונית Area Properties. בתיבת דו-שיח זו, בחר את כיוון הטקסט הרצוי מהרשימה הנפתחת Orientation.

למידע נוסף על עריכת מאפייני טקסט באזורי טקסט, עיין בדף עריכת מאפייני אזור.

כדי לשנות את צבעי גבולות האזורים:

 1. לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Options, ולחץ על הכרטיסייה Areas and Text.
 2. בחר אזור שאת צבעו ברצונך לשנות, ולאחר מכן בחר בצבע הרצוי.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.