הגדרות CSV

ההגדרות הבאות זמינות:

הגדרות טקסט

  • Ignore text outside tables
    שומר רק את הטבלאות ומתעלם מהשאר.
  • Insert page break character (#12) as page separator
    שומר את סידור העמוד המקורי.

Delimiter

מציין את התו שישמש להפרדה של עמודות הנתונים במסמך פלט CSV.

Encoding

ABBYY FineReader מזהה את דף הקוד באופן אוטומטי. כדי לשנות את דף הקוד, בחר את דף הקוד הרצוי מהרשימה הנפתחת Encoding.

Preserve document metadata, such as authors and keywords

משמר את המטה-נתונים בעת שמירת המסמך. כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת כזמינה.

אם ברצונך לבצע שינויים במטה-נתונים של המסמך, לחץ על הלחצן Edit Metadata..., בצע את השינויים הרצויים, ולחץ על OK.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.