Ophavsret

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT, og Adaptive Document Recognition Technology er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende ABBYY Software Ltd.

© 2000-2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, The DL Logo®, PDF2IMG™ og DLE™ er varemærker tilhørende Datalogics, Inc.

© 1984-2012 Adobe Systems Incorporated og dennes licensgivere. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe®, Acrobat®, Adobe-logoet®, Acrobat -logoet®, Adobe PDF-logoet® og Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe PDF Library logoet, Reader® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Ophavsretten til dele af dette computerprogram tilhører © 2008 Celartem, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til dele af dette computerprogram tilhører © 2011 Caminova, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsretten til dele af dette computerprogram tilhører © 2013 Cuminas, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

DjVu er beskyttet af US Patent No 6.058.214. Udenlandske patenter er anmeldt.

Leveret af AT&T Labs Technology.

© 2002-2008 Intel Corporation. Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Distribueret under vilkår for anvendelse i http://www.unicode.org/copyright.html.

Der gives hermed gratis tilladelse til, at enhver person får en kopi af Unicode-datafilerne og al tilknyttet dokumentation ("Datafiler"), eller Unicode-software og al tilknyttet dokumentation ("Softwaren"), til at håndtere Datafiler eller Softwaren uden begrænsninger, herunder, men ikke begrænset til rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere og/eller sælge kopier af Datafilerne eller Softwaren, og at tillade personer til hvem Datafilerne eller Softwaren er tilpasset at gøre sådan, forudsat at (a) denne copyright og tilladelse fremgår på alle kopier af Datafilerne eller Softwaren, (b) denne copyright og tilladelse fremgår af tilhørende dokumentation, og (c) det klart fremgår i hver ændret Datafil eller Softwaren samt i dokumentationen i forbindelse med Datafil(en)/(erne) eller Software, at dataene eller software er blevet ændret.

DATAFILERNE OG SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. COPYRIGHTEJEREN ELLER COPYRIGHTEJERERNE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER ELLER NOGEN SÆRLIGE INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER NOGEN SKADER AF NOGEN ART, DER SKYLDES TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN ANSVARSPÅDRAGENDE HANDLING, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DATAFILERNES ELLER SOFTWARENS BRUG ELLER YDELSE.

Med undtagelse af denne meddelelse må navnet på en copyrightindehaver ikke anvendes i reklamer eller på anden måde til at fremme salg, brug eller andre transaktioner i disse Datafiler eller denne Software uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyrightindehaveren.

Unicode er et registreret varemærke tilhørende Unicode, Inc. i USA og andre lande.

JasPer License Version 2.0:

Copyright © 2001-2006 Michael David Adams

Copyright © 1999-2000 Image Power, Inc.

Copyright © 1999-2000 The University of British Columbia.

Alle rettigheder forbeholdes.

Dele af denne software er omfattet af copyright © 2009 FreeType Project (www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.

Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001-2013 af Tracker Software Products Ltd.

© Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server, og Windows Design 2012 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apache, OpenOffice og gull logoet er varemærker tilhørende The Apache Software Foundation, der er registreret i USA og/eller andre lande. Ingen godkendelse af The Apache Software Foundation er underforstået ved brug af disse mærker.

Copyright (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated

Der gives hermed tilladelse, gratis, til enhver person der besidder en kopi af denne dokumentation til at bruge, kopiere, offentliggøre, distribuere, give i underlicens, og/eller sælge kopier af dokumentationen, og tillade andre at gøre det samme, forudsat at: 

- Ingen tilretning, redigering eller anden ændring af dette dokument er tilladt; og
- Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne tilladelse skal indgå i alle kopier af dokumentationen.

Der gives hermed tilladelse, gratis, til, at enhver person der besidder en kopi af denne dokumentation, må skabe deres egne afledte værker fra indholdet i dette dokument til brug, kopiering, offentliggørelse, distribuering, underlicensering, og/eller salg af afledte værker, og tillade andre at gøre det samme, forudsat at det afledte arbejde ikke repræsenteres som en kopi eller version af dette dokument.

Adobe er ikke ansvarlig overfor nogen part, for tab af indtægt eller overskud eller indirekte-, hændelige-, specielle-, følgeskader eller andre lignende skader, uanset grundlaget for erstatningsret (herunder, uden begrænsning, uagtsomhed eller objektivt ansvar), kontrakt eller anden juridisk eller rimelig grund, selvom Adobe er blevet informeret eller havde rimelig grund til at vide, at muligheden for sådanne skader forelå. Adobe materialerne stilles til rådighed på en "SOM DEN ER OG FOREFINDES" basis. Adobe fraskriver sig specifikt alle udtrykkelige, lovmæssige eller stiltiende garantier vedrørende Adobe materialer, herunder, men ikke begrænset til, dem, der vedrører salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, eller ikke-krænkelse af en tredjeparts rettigheder vedrørende Adobe materialer.

Copyright © 2010-2013 Marti Maria Saguer. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation

Alle rettigheder forbeholdes. 

Denne kode er afledt af software bidraget til af Calyptix Security Corporation ved Yuliang Zheng. Videredistribution og brug i kildeform og binær form med eller uden ændringer er tilladt, under forudsætning af at følgende betingelser opfyldes: 1. Redistributioner af kildekode skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende fraskrivelse. 2. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser, samt følgende fraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres sammen med distributionen. 3. Hverken navnet Calyptix Security Corporation eller navnene på dennes bidragsydere må anvendes til at understøtte eller fremme produkter afledt af denne software, uden udtrykkelig, forudgående skriftlig tilladelse. DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG MED FRASKRIVELSE AF ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHTEJERNE ELLER BIDRAGYDERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN SÅDANNE MÅTTE OPSTÅ OG I FORHOLD TIL ENHVER TEORI OM HÆFTELSE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED OG ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELV OM DER PÅ FORHÅND ER GIVET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, med reserveret Font Navn Miama Nueva.

Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), med reserveret Font Navn Pecita.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) med reserveret Font Navn "Bad Script".

Denne Font Software er licenseret under SIL Open Font License, Version 1.1.

Denne licens er kopieret i licensaftalen til slutbrugeren, og fås også med en FAQ på: http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algoritme

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Oprettet 1991. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne software er afledt af RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

Copyright (c) 1998-2011 OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette produkt indeholder software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle rettigheder forbeholdes.
Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Eric Young er forfatter til de dele af biblioteket der anvendes.
Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

OpenSSL License Copyright (c) 1998-2011 OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes. Videredistribution og brug i kildeform og binær form med eller uden ændringer er tilladt, under forudsætning af at følgende betingelser opfyldes: 1. Redistributioner af kildekode skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende fraskrivelse. 2. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser, samt følgende fraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres sammen med distributionen. 3. Alt reklamemateriale, der nævner funktioner eller brug af denne software, skal indeholde følgende anerkendelse: "Dette produkt indeholder software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke bruges til at støtte eller fremme produkter afledt af denne software uden forudgående skriftlig tilladelse. For at få skriftlig tilladelse bedes du kontakte openssl-core@openssl.org. 5. Produkter afledt af denne software, må ikke kaldes "OpenSSL" og "OpenSSL" må heller i optræde i deres navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL Project. 6. Videredistribution af enhver form skal indeholde følgende anerkendelse: "Dette produkt indeholder software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL PROJECT "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG ALLE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL AFSKRIVES. OpenSSL PROJECT ELLER BIDRAGYDERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN SÅDANNE MÅTTE OPSTÅ OG I FORHOLD TIL ENHVER TEORI OM HÆFTELSE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED OG ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER PÅ FORHÅND ER GIVET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle rettigheder forbeholdes. Denne pakke er en SSL-implementering skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com). Implementeringen blev skrevet således at denne er kompatibel med Netscape SSL. Dette bibliotek er til fri kommerciel og ikke-kommerciel afbenyttelse, så længe følgende betingelser overholdes. Følgende betingelser gælder for al kode i denne distribution, det være sig RC4, RSA, lhash, DES, osv., kode; ikke blot SSL-koden. SSL-dokumentationen, der følger med denne er omfattet af de samme betingelser for ophavsret, bortset fra at indehaveren er Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Copyright forbliver Eric Youngs, og ingen bemærkninger om ophavsret i koden må fjernes som følge heraf. Hvis denne pakke benyttes i et produkt, skal Eric Young nævnes som forfatter til de dele af biblioteket, der anvendes. Dette kan være i form af en tekstmeddelelse ved programmets start eller i dokumentation (online eller tekstmæssige), der leveres med pakken. Videredistribution og brug i kildeform og binær form med eller uden ændringer er tilladt, under forudsætning af at følgende betingelser opfyldes: 1. Redistributioner af kildekode skal gengive meddelelsen om copyright, denne liste over betingelser og følgende fraskrivelse. 2. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser, samt følgende fraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres sammen med distributionen. 3. Alt reklamemateriale, der nævner funktioner eller brug af denne software, skal indeholde følgende anerkendelse: "Dette produkt indeholder kryptografisk software skrevet af Eric Young (eay@cryptsoft.com)" Ordet 'kryptografisk' kan udelades, hvis rutinerne fra det bibliotek, der bruges, ikke er kryptografisk relateret :-). 4. Hvis du inkluderer Windows-specifik kode (eller en afledning heraf) fra apps-biblioteket (programkode), skal du medtage en anerkendelse: "Dette produkt inkluderer software forfattet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" DENNE SOFTWARE LEVERES AF ERIC YOUNG "SOM DEN ER OG FOREFINDES'', OG ENHVER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OPENSSL PROJECT OG DETS MEDARBEJDERE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER) UANSET ÅRSAG OG TEORETISK ANSVARLIGHED, HVERKEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR FRA BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ER OPLYST Licens- og distribution for enhver offentligt tilgængelig version eller afledning af denne kode kan ikke ændres. dvs. denne kode kan ikke bare kopieres og underlægges en anden licenstype [herunder GNU Public Licence.]

Chrome V8

Copyright 2006-2011, V8 project forfatterne. Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2014, V8 project forfatterne. Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kildeform og binær form med eller uden ændringer er tilladt, under forudsætning af at følgende betingelser opfyldes:

* Redistributioner af kildekode skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende fraskrivelse.

* Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser samt følgende fraskrivelse i den dokumentation og/eller andre materialer, der leveres sammen med distributionen.

* Hverken navnet Google inc. eller navnene på bidragyderne må bruges til at reklamere for eller fremme produkter, der er afledt af denne software, uden specifik, forudgående, skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG MED FRASKRIVELSE AF ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHTEJERNE ELLER BIDRAGYDERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN SÅDANNE MÅTTE OPSTÅ OG I FORHOLD TIL ENHVER TEORI OM HÆFTELSE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED OG ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELV OM DER PÅ FORHÅND ER GIVET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Chrome V8 / Strongtalk

Copyright (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kildeform og binær form med eller uden ændringer er tilladt, under forudsætning af at følgende betingelser opfyldes:

* Redistributioner af kildekode skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og følgende fraskrivelse.

* Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser samt følgende fraskrivelse i den dokumentation og/eller andre materialer, der leveres sammen med distributionen.

* Hverken Sun Microsystems navn eller navnene på bidragyderne må bruges til at reklamere for eller fremme produkter, der er afledt af denne software, uden specifik, forudgående, skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG MED FRASKRIVELSE AF ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHTEJERNE ELLER BIDRAGYDERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN SÅDANNE MÅTTE OPSTÅ OG I FORHOLD TIL ENHVER TEORI OM HÆFTELSE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED OG ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELV OM DER PÅ FORHÅND ER GIVET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

TWAIN Toolkit distribueres som det er og forefindes. Udvikleren og distributører af TWAIN Toolkit fraskriver sig udtrykkeligt alle stiltiende, udtrykkelige eller lovmæssige garantier, herunder, uden begrænsning, underforståede garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder og egnethed til et bestemt formål. Hverken udviklerne eller distributørerne kan holdes ansvarlige for skader, hverken direkte, indirekte, specielle, hændelige- eller følgeskader, der opstår som følge af kopiering, ændring, distribuering eller anden brug af TWAIN Toolkit.

EPUB og EPUB-logoet er registrerede varemærker tilhørende IDPF (International Digital Publishing Forum).

JavaScript er et registreret varemærke tilhørende Oracle og/eller dets datterselskaber. 

Amazon, Kindle og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber.

Arial er et varemærke tilhørende The Monotype Corporation og kan være registreret i visse jurisdiktioner.

Palatino er et varemærke tilhørende Monotype Imaging Inc. og kan være registreret i visse andre jurisdiktioner.

Lucida er et varemærke tilhørende Bigelow & Holmes Inc. registreret under "U.S. Patent and Trademark Office" og Den Europæiske Union, og kan være registreret i andre jurisdiktioner.

Corel og WordPerfect er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Corel Corporation og/eller dets datterselskaber i Canada, USA og/eller andre lande.

Citrix, Citrix XenApp og Citrix-logoet er varemærker tilhørende Citrix Systems, Inc. og/eller en eller flere af dets datterselskaber, og kan være registreret i United States Patent and Trademark Office og i andre lande. De erklæringer og udtalelser udtrykt heri tilhører udelukkende ABC EDUCATION SERVICES og hverken deles eller repræsenterer, Citrix Systems, Inc. synspunkter. Denne præsentation udgør ikke en godkendelse af et produkt, service eller synspunkt. Citrix giver ingen erklæringer, garantier eller forsikringer af nogen art, udtrykkelige eller stiltiende, i forbindelse med fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed, tilgængelighed eller valuta af det indhold, der er indeholdt i denne præsentation eller noget materiale relaterende til denne præsentation. Citrix, dets agenter, ledere, medarbejdere, licenstagere eller associerede selskaber vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader af nogen art (herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af fortjeneste, forretningsoplysninger, tab af information), der opstår som følge af oplysninger eller erklæringer indeholdt i præsentationen. Enhver pålidelighed du tilskriver sådant indhold er strengt på egen risiko.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.