Lưu tài liệu có thể chỉnh sửa

ABBYY FineReader cho phép bạn lưu kết quả OCR ở các định dạng có thể chỉnh sửa. Khi chọn một định dạng, xem xét cách bạn định sử dụng tài liệu.

DOC(X)/RTF/ODT

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng DOCX/RTF/ODT:

  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh Lưu dưới dạng trên thanh công cụ chính và chọn Tài liệu Microsoft Word, Tài liệu RTF hoặc Tài liệu ODT. Nếu định dạng bạn cần không được hiển thị trong danh sách, chọn Lưu ở định dạng khác... và trong hộp thoại mở ra, chọn định dạng yêu cầu. Hoặc, nhấp vào Tệp > Lưu dưới dạng và chọn định dạng lưu mong muốn.

Tài liệu sẽ được lưu ở định dạng bạn đã chỉ định. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên tab DOC(X)/RTF/ODT.

Để lưu chỉ một số trang của tài liệu, trên ô Trang, chọn các trang bạn muốn lưu và trên trình đơn lối tắt, nhấp vào Lưu dưới dạng > Tài liệu Microsoft Word. Tài liệu RTF Tài liệu ODT

Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab Cài đặt định dạng > DOC(X) / RTF / ODT của hộp thoại  Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

PPTX

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng PPTX:

  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh Lưu dưới dạng trên thanh công cụ chính và chọn Bản trình chiếu Microsoft PowerPoint. Nếu định dạng bạn cần không được hiển thị trong danh sách, chọn Lưu ở định dạng khác... và trong hộp thoại mở ra, chọn định dạng yêu cầu. Hoặc, nhấp vào Tệp > Lưu dưới dạng > Trình bày Microsoft PowerPoint®.

Tài liệu sẽ được lưu ở định dạng PPTX. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên tab PPTX.

Để lưu chỉ một số trang của tài liệu, trên ô Trang, chọn các trang bạn muốn lưu và trên trình đơn lối tắt, nhấp vào Lưu dưới dạng > Trình bày Microsoft PowerPoint.

Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab Cài đặt định dạng > PPTX của hộp thoại Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

TXT

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng TXT:

  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh Lưu dưới dạng trên thanh công cụ chính và chọn Tài liệu TXT. Nếu định dạng bạn cần không được hiển thị trong danh sách, chọn Lưu ở định dạng khác... và trong hộp thoại mở ra, chọn định dạng yêu cầu. Hoặc, nhấp vào Tệp > Lưu dưới dạng > Tài liệu TXT.

Tài liệu sẽ được lưu ở định dạng TXT. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên tab TXT.

Để lưu chỉ một số trang của tài liệu, trên ô Trang, chọn các trang bạn muốn lưu và trên trình đơn lối tắt, nhấp vào Lưu dưới dạng > Tài liệu văn bản.

Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab Cài đặt định dạng > TXT của hộp thoại Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.