Lưu kết quả so sánh

Có hai cách để lưu các điểm khác nhau trong ABBYY So sánh tài liệu:

  1. Để lưu kết quả so sánh dưới dạng nhận xét trong một tài liệu PDF có chú thích, thực hiện một trong các cách sau:
    • Nhấp vào tài liệu bạn muốn lưu rồi nhấp Tệp > Lưu tài liệu có điểm khác nhau ở dạng PDF....
    • Nhấp vào nút trên thanh công cụ bên trên tài liệu bạn muốn lưu.
  2. Để lưu kết quả so sánh dưới dạng bảng trong Microsoft Word, thực hiện một trong các cách sau
    • Nhấp Tệp > Lưu điểm khác nhau vào Tệp....
    • Nhấp vào nút trên tab ĐIỂM KHÁC BIỆT.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article