Các phương pháp cài đặt và kích hoạt theo loại giấy phép và phiên bản sản phẩm

Mức độ sẵn sàng của các phương pháp triển khai cho mỗi loại giấy phép

Độc lập Cho mỗi vị trí Đồng thời Máy chủ đầu cuối
Cài đặt trên một máy tính (cài đặt phần mềm tiêu chuẩn) + + Không được đề xuất +
Cài đặt trên một máy chủ đầu cuối - - + +
Cài đặt trên nhiều máy tính: điểm cài đặt quản trị - + + -
Cài đặt trên nhiều máy tính: điểm cài đặt quản trị cùng kích hoạt tự động - + - -

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article