Sử dụng Máy chủ quản lý hệ thống (SMS) của Microsoft

Máy chủ quản lý hệ thống của Microsoft tự động triển khai phần mềm trong mạng cục bộ và giảm thiểu nhu cầu truy cập trực tiếp vào địa điểm nơi phần mềm được cài đặt (máy tính, nhóm hoặc máy chủ).

Triển khai phần mềm sử dụng SMS bao gồm ba giai đoạn:

  1. Chuẩn bị ABBYY FineReader 14 để cài đặt tự động hóa (tạo ra cái gọi là "tự thiết lập").
  2. Chọn tập lệnh triển khai, tức là, chọn tham số cài đặt:
    • tên máy tính
    • thời gian cài đặt
    • điều kiện cài đặt
  3. Cài đặt phần mềm trên máy tính chỉ định bằng SMS theo các tham số cài đặt được chỉ định trong tập lệnh.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article