Yêu cầu License Server

  1. 100 MB dung lượng đĩa cứng trống để tạo tệp giấy phép và tài khoản.
  2. Máy chủ (\\MyLicenseServer) mà License Server được cài đặt phải chạy hệ điều hành Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  3. Số lượng kết nối được hỗ trợ bởi hệ điều hành của License Server tối thiểu phải bằng tổng số người dùng chương trình tiềm năng (chỉ đối với giấy phép Đồng thời).

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article