Cài đặt ABBYY FineReader 14 trên máy trạm

Quan trọng! Trước khi cài đặt ABBYY FineReader 14 lên máy trạm, bạn phải:

Máy trạm có được giấy phép theo máy trạm và chỉ được liên kết với máy chủ khi ABBYY FineReader 14 được cài đặt trên máy trạm theo cấu hình của giấy phép tại thời điểm cài đặt.

Ghi chú:

  1. Nếu một máy trạm được nhân đôi từ một máy khác, bạn phải thay đổi giá trị của Security Identifier (SID-Mã nhận dạng bảo mật) trước khi cài đặt ABBYY FineReader để tránh hỏng cơ cấu cấp phép.
  2. ABBYY FineReader yêu cầu cài đặt Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 trên máy trạm.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article