Yêu cầu của hệ thống máy chủ đầu cuối

ABBYY FineReader 14 đã được kiểm tra với các cấu hình máy chủ đầu cuối sau:

  1. Máy tính chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows Server 2012 R2, 2008 R2 (Remote Desktop, RemoteApp và Remote Desktop Web Access)
  2. Citrix XenApp 7.9

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article