Tạo một điểm cài đặt quản trị nhiều người dùng với giấy phép cho mỗi vị trí

 1. Chạy tập tin Autorun.exe trên DVD-ROm ABBYY FineReader 14 hoặc trong thư mục nơi bạn sao chép gói phân phối.
  hoặc
  Đưa đĩa thiết lập vào ổ đĩa DVD và chờ đĩa khởi động tự động hoặc chạy tệp Setup.exe /a trên đĩa thiết lập hoặc các phương tiện cài đặt khác.
 2. Nhấp Cài đặt hàng loạt > Tạo gói cài đặt với kích hoạt tự động và chọn phiên bản điểm cài đặt.
 3. Thực hiện theo các hướng dẫn của chương trình cài đặt.
  Bạn có thể bổ sung mã kích hoạt nhiều người dùng vào gói phân phối hiện có hoặc lập một điểm cài đặt quản trị mới. Nếu bạn chọn tùy chọn thứ hai, bạn sẽ cần phải cho biết đường dẫn đến thư mục nơi sẽ đặt điểm cài đặt quản trị mới. Đường dẫn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Đường dẫn không được chứa bất kỳ ký tự nào ngoài trang mã của ngôn ngữ đã chọn làm ngôn ngữ mặc định của hệ thống đối với các ứng dụng không dùng Unicode.
  • Tên của các thư mục trung gian không được bắt đầu bằng khoảng trắng.

Kết quả là, gói phân phối ABBYY FineReader sẽ được tạo lập, có thể được cài đặt lên các máy trạm mà không cần nhập số sêri. Sản phẩm sẽ được kích hoạt tự động qua Internet, không yêu cầu người dùng xác nhận. Máy trạm nơi cài đặt sản phẩm phải có kết nối Internet.

Để biết chi tiết, xem Cài đặt ABBYY FineReader 14 trên máy trạm.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article