Cài đặt trên một máy chủ đầu cuối

Giấy phép Máy chủ đầu cuối:

  1. Khi bạn sử dụng loại giấy phép này, FineReader được cài đặt trên một máy tính (máy chủ đầu cuối). Bạn có thể sử dụng phương pháp cài đặt chuẩn bất kỳ, ví dụ như "Thủ công ở chế độ tương tác".  Để chọn nhóm người dùng hiện có và cấp quyền truy cập ABBYY FineReader 14 cho họ, sử dụng Windows RemoteApp và CitrixXenApp.
  2. Bạn cần kích hoạt ABBYY FineReader 14.
  3. Ngoài các máy tính từ xa, bạn có thể chạy ABBYY FineReader 14 cục bộ trên máy chủ đầu cuối.
  4. Nếu bạn sử dụng loại giấy phép Máy chủ đầu cuối, số lượng tài khoản Windows duy nhất tối đa có thể truy cập vào FineReader sẽ bị giới hạn. Bạn sẽ có thể xóa người dùng khỏi danh sách nếu bạn đã đạt đến số lượng người dùng tối đa. Bạn có thể kích hoạt thêm một giấy phép Máy chủ đầu cuối khác với các tham số cấp phép khác với giấy phép trước.

Giấy phép Đồng thời

  1. Nếu bạn chọn loại giấy phép này, bạn sẽ cần tạo một điểm cài đặt quản trị và cài đặt Máy chủ Giấy phép và Trình quản lý Giấy phép.
  2. Bạn cần sử dụng Trình quản lý giấy phép để kích hoạt ABBYY FineReader 14.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article