Yêu cầu thư mục cài đặt quản trị

  1. 1.2 GB dung lượng đĩa cứng trống để tạo điểm cài đặt quản trị
  2. Quyền truy cập đọc vào thư mục cài đặt quản trị (ví dụ:\\MyFileServer\Programs Distribs\ABBYY FineReader 14) cho tất cả người dùng máy tính mà ABBYY FineReader được cài đặt.
  3. Máy chủ (\\MyFileServer) mà điểm cài đặt quản trị được tạo phải là máy chủ tệp chạy bất kỳ hệ điều hành nào hỗ trợ tên tệp dài.
  4. Khi sử dụng Active Directory® để triển khai ABBYY FineReader 11, tài khoản Máy tính miền phải có quyền đọc đối với thư mục cài đặt quản trị.
  5. Đường dẫn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
    • Đường dẫn không được chứa bất kỳ ký tự nào ngoài trang mã của ngôn ngữ đã chọn làm ngôn ngữ mặc định của hệ thống đối với các ứng dụng không dùng Unicode.
    • Tên của các thư mục trung gian không được bắt đầu bằng dấu cách.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article