Thiết lập giao thức kết nối

[Licensing]
ConnectionProtocolType=[TCP\IP | NAMED PIPES]
Tham số này cho phép bạn chỉ định giao thức sẽ được sử dụng (TCP\IP) hoặc Named Pipes. Thông tin này sẽ được sử dụng:

  • bởi License Manager để truy cập vào License Server
  • bởi máy trạm để truy cập vào License Server khi cài đặt hoặc sửa ABBYY FineReader trên máy trạm

Theo mặc định, Named Pipes được sử dụng.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article