Thiết lập cổng kết nối

[Licensing]
ConnectionEndpointName=[số cổng cho TCP\IP | tên kênh cho Named Pipes]
Tham số này cho phép bạn chỉ định số cổng cho giao thức kết nối hoặc tên của kênh cho Named Pipes. Thông tin này được sử dụng:

  • bởi License Manager để truy cập vào License Server
  • bởi máy trạm để truy cập vào License Server khi cài đặt hoặc sửa ABBYY FineReader trên máy trạm

Ghi chú: Tránh thay đổi tên của kênh đã được đặt tên cho giao thức Named Pipes được đặt bởi chương trình khi cài đặt License Server.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article