Cài đặt trên một máy tính (cài đặt phần mềm tiêu chuẩn)

  1. Phương pháp này phù hợp với tất cả các loại giấy phép ngoại trừ Đồng thời.
  2. Khi được cài đặt, FineReader cần được kích hoạt giấy phép Độc lậpMáy chủ đầu cuối.  

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article