Yêu cầu Trạm quản trị giấy phép

  1. Máy tính chạy hệ điều hành Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2.
  2. 100 MB dung lượng đĩa cứng trống.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article