Quản lý giấy phép

ABBYY FineReader 14 License Manager là ứng dụng đặc biệt được cung cấp cùng với ABBYY FineReader 14 và dùng để quản lý các giấy phép ABBYY FineReader. Ứng dụng được cài đặt trên Trạm quản trị giấy phép khi ABBYY FineReader 14 được triển khai trong mạng cục bộ (xem Cài đặt License Server và License Manager).

Cấu hình giấy phép của bạn với ABBYY FineReader 14 License Manager:

  1. Thêm giấy phép của bạn vào ABBYY FineReader 14 License Manager.
    Giấy phép (hoặc nhóm giấy phép) ABBYY FineReader 14 có số sêri duy nhất xác định giấy phép hoặc nhóm giấy phép đó. Để kích hoạt giấy phép và thêm giấy phép vào ABBYY FineReader 14 License Manager, bạn phải kích hoạt số sêri của giấy phép.
  2. Tạo vùng trữ giấy phép và thêm giấy phép cần thiết vào vùng trữ.
    Vùng trữ giấy phép là một nhóm giấy phép hoặc số sêri có vị trí như nhau. Vùng trữ giấy phép giúp làm việc với giấy phép dễ dàng hơn. Ví dụ: thay vì bảo lưu riêng từng giấy phép, bạn có thể thêm giấy phép đó vào một vùng trữ rồi bảo lưu vùng trữ này cho các máy trạm nhất định.
  3. Dành riêng vùng trữ và giấy phép cho những máy trạm thích hợp.
    Trước khi bạn cài đặt ABBYY FineReader 14 trên máy trạm, bạn phải phân phối giấy phép giữa các máy trạm, tức là dành riêng giấy phép cho các máy trạm thích hợp bằng ABBYY FineReader 14 License Manager. Khi giấy phép đã được bảo lưu cho một máy trạm, chỉ máy trạm đó mới có thể sử dụng giấy phép này.

Quan trọng! Dành riêng giấy phép và vùng trữ trước khi bạn bắt đầu cài đặt ABBYY FineReader 14 trên máy trạm. Để liên kết hoặc hủy liên kết máy trạm sau khi đã cài đặt ABBYY FineReader trên đó, bạn cần gỡ chương trình khỏi máy trạm. Để di chuyển giấy phép theo máy trạm từ máy trạm này sang máy trạm khác sau khi ABBYY FineReader đã được cài đặt, bạn sẽ cần hủy kích hoạt giấy phép. Số lần hủy kích hoạt được phép là có hạn.

Để biết thêm thông tin về loại giấy phép và thông tin về làm việc với ABBYY FineReader 14 License Manager, xem tệp trợ giúp ABBYY FineReader 14 License Manager.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article