Yêu cầu thư mục cài đặt quản trị

  1. 1.2 GB dung lượng đĩa cứng trống để tạo điểm cài đặt quản trị
  2. Quyền truy cập đọc vào thư mục cài đặt quản trị (ví dụ:\\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader 14) cho tất cả người dùng máy tính mà ABBYY FineReader được cài đặt.
  3. Máy chủ (\\MyFileServer) mà điểm cài đặt quản trị được tạo phải là máy chủ tệp chạy bất kỳ hệ điều hành nào hỗ trợ tên tệp dài.
  4. Khi sử dụng Active Directory® để triển khai ABBYY FineReader 14, tài khoản Máy tính miền phải có quyền đọc đối với thư mục cài đặt quản trị.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article