Triển khai ABBYY FineReader 14 trong mạng LAN (cài đặt trên nhiều máy tính)

ABBYY FineReader 14 có thể được cài đặt và sử dụng trong mạng cục bộ.

Phương thức cài đặt tự động hóa mang lại cho bạn tốc độ và sự linh hoạt khi cài đặt ABBYY FineReader 14 trên mạng cục bộ, vì bạn không cần phải cài đặt chương trình thủ công trên mỗi máy trạm riêng lẻ.

ABBYY FineReader có thể được triển khai từ mọi máy tính chạy hệ điều hành Microsoft® Windows® 7 (trở lên).

Quy trình triển khai bao gồm các bước sau:

 1. Cài đặt cấp quản trị
  • Cài đặt ABBYY FineReader 14 License Server và ABBYY FineReader 14 License Manager
   Để biết hướng dẫn chi tiết, xem Cài đặt License Server và License Manager.
   Ghi chú: Máy tính mà ABBYY FineReader 14 License Manager được cài đặt trở thành Trạm quản trị giấy phép.
  • Tạo điểm cài đặt quản trị
   Để biết hướng dẫn chi tiết, xem Tạo điểm cài đặt quản trị.
   Ghi chú: Bạn có thể thay đổi cài đặt kết nối mạng do License Server, License Manager và các máy trạm sử dụng. Để biết chi tiết, xem Tôi làm cách nào thay đổi cài đặt kết nối mạng?
   Ghi chú. Điểm cài đặt quản trị và License Server có thể nằm trên cùng một máy tính hoặc trên các máy tính khác nhau.
 2. Quản lý giấy phép
  Các giấy phép được quản lý bởi ABBYY FineReader 14 License Manager.
  Để các giấy phép được phân phối đúng giữa các máy trạm khi cài đặt ABBYY FineReader 14, bạn phải cung cấp mức độ ưu tiên nhất định cho các máy trạm trong việc nhận các giấy phép nhất định. Vì mục đích này, dành riêng giấy phép và vùng trữ giấy phép cho các máy trạm nhất định.
  Kho lưu trữ giấy phép là tập hợp các giấy phép cung cấp quyền truy cập vào chương trình. Kho lưu trữ giúp quản lý giấy phép dễ dàng hơn: ví dụ, bạn có thể thêm nhiều giấy phép vào kho lưu trữ rồi bảo lưu kho lưu trữ này cho các máy trạm nhất định thay vì bảo lưu từng giấy phép riêng lẻ.
  Để biết chi tiết, xem Quản lý giấy phép.
 3. Cài đặt ABBYY FineReader trên máy trạm sử dụng một trong các phương thức sau:

Quan trọng!

Không đặt License Server vào cùng thư mục với điểm cài đặt quản trị.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article