Phông chữ được yêu cầu để hiển thị chính xác văn bản bằng ngôn ngữ được hỗ trợ

Ngôn ngữ OCR Phông chữ
Tiếng Abkhaz Arial Unicode MS (*)
Tiếng Avar Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Agul Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Adyghe Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Altaic Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Ả Rập Arial Unicode MS (*)
Tiếng Armenia (Miền Đông, Miền Tây, Grabar)* Arial Unicode MS (*)
Tiếng Bashkir* Arial Unicode MS (*) , Palatino Linotype
Tiếng Việt Arial Unicode MS (*)
Tiếng Gagauz Arial Unicode MS (*)
Tiếng Dargwa Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Zulu Arial Unicode MS, (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Do Thái Arial Unicode MS (*)
Tiếng Yiddish Arial Unicode MS (*)
Tiếng Ingush Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Kabardian Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (phồn thể)

Arial Unicode MS (*) , phông chữ SimSun

Ví dụ, SimSun (Người sáng lập mở rộng), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Tiếng Hàn, Tiếng Hàn (Hangul)

Arial Unicode MS (*) , phông chữ SimSun

Ví dụ, SimSun (Người sáng lập mở rộng), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Tiếng Koryak Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Lak Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Lezgi Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Mansi Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Mari Arial Unicode MS (*)
Tiếng Ossetia Arial Unicode MS (*)
Tiếng Nga (cách viết cũ) Arial Unicode MS (*) , Palatino Linotype
Tiếng Tabasaran Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Tajik Arial Unicode MS (*) , Palatino Linotype
Tiếng Thái Arial Unicode MS (*) , Aharoni, David, Levenim mt, Miriam, Narkisim, Rod
Tiếng Udmurt Arial Unicode MS (*)
Tiếng Khakass Arial Unicode MS (*)
Tiếng Khanty Arial Unicode MS (*)
Tiếng Hausa Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Chechnya Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Chuvash Arial Unicode MS (*)
Tiếng Chukchee Arial Unicode MS (*) , Lucida Sans Unicode
Tiếng Yakut Arial Unicode MS (*)
Tiếng Nhật

Arial Unicode MS (*) , phông chữ SimSun

Ví dụ, SimSun (Người sáng lập mở rộng), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

Nơi tìm thấy/cung cấp cùng

(*) Microsoft Office 2000 hoặc cao hơn

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article