Cài đặt License Server và License Manager

 1. Đưa đĩa thiết lập vào ổ đĩa DVD và chờ đĩa khởi động tự động hoặc chạy tệp Setup.exe trên đĩa thiết lập hoặc các phương tiện cài đặt khác.
 2. Chọn Cài đặt hàng loạt > Cài đặt và kích hoạt thông qua License Manager > Cài đặt và kích hoạt thông qua License Manager và chọn phiên bản điểm cài đặt.
 3. Làm theo hướng dẫn của chương trình thiết lập.
  Trong quá trình thiết lập, bạn có thể:
  • Cài đặt ABBYY FineReader License Server và ABBYY FineReader License Manager.
   License Server và License Manager sẽ được cài đặt trên cùng một máy tính. Bạn có thể chỉ định thư mục mà License Manager sẽ được cài đặt.
  • Chỉ cài đặt ABBYY FineReader 14 License Manager. Bạn sẽ cần chỉ định thư mục mà License Manager sẽ được cài đặt và chỉ định tên của máy tính lưu trữ License Server.

Ghi chú:

 • Nếu nhiều người dùng sẽ quản lý giấy phép ABBYY FineReader 14, họ phải cài đặt tiện ích License Manager trên máy tính của mình.
 • Mỗi người dùng phải là thành viên của một trong hai nhóm cục bộ trên máy chủ:
  1. ABBYY Licensing Administrators
  2. BUILTIN\Administrators
   Bạn có thể vô hiệu ủy quyền người dùng trong tệp
   %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.ini
   (hoặc %commonprogramfiles(х86)%\ ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\ NetworkLicenseServer.ini nếu bạn sử dụng hệ điều hành 64 bit)
   Tệp này nằm trên máy tính mà License Server đã được cài đặt. Thêm tham số sau vào tệp này:
   [Licensing]
   EnableManagerAuthorization = false

Quan trọng! Để các thay đổi có hiệu lực, bạn phải khởi động lại Dịch vụ cấp phép ABBYY FineReader 14.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.