Υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις μορφές που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader PDF 15.

Μορφή Επέκταση αρχείου Μορφές εισόδου
για το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR
Μορφές εισόδου
για το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF / για το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY
Μορφές αποθήκευσης
Έγγραφο PDF *.pdf + + +
Μορφές επεξεργάσιμου κειμένου
Έγγραφο του Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel 97-2003 *.xls, *.xlsx - + +
Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Σχεδίαση του Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
Έγγραφο HTML *.htm, *.html - + +
Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου *.rtf - + +
Έγγραφο κειμένου *.txt - + +
Αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα Microsoft Office Excel *.csv - - +
Κείμενο OpenDocument *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
Έγγραφο FB2 *.fb2 - - +
Έγγραφο EPUB *.epub - - +
Μη επεξεργάσιμες μορφές
XPS (απαιτείται Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
Έγγραφο DjVu *.djvu, *.djv + + +
Εικόνες
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε κείμενα σε μια συγκεκριμένη μορφή, πρέπει να διαθέτετε την κατάλληλη έκδοση του Microsoft Office ή Apache OpenOffice εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY μπορεί να αποθηκεύσει αποτελέσματα σύγκρισης στις ακόλουθες μορφές:

  • Έγγραφο PDF (*.pdf)
    Για να προβάλλετε τα αρχεία PDF, πρέπει να έχετε μια εφαρμογή προβολής PDF εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Για να δείτε τη λίστα των διαφορών, ανοίξτε το παράθυρο Σχόλια.
  • Έγγραφο του Microsoft Word (*.docx)

Εάν τα μεταδεδομένα ενός εγγράφου περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με το πρότυπο PDF/A ή PDF/UA, αυτό θα εμφανίζεται στο παράθυρο Ιδιότητες εγγράφου.

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article