Λήψη εγγράφων

Αφότου εκκινήσετε τον Επεξεργαστή OCR, πρέπει να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας ή PDF. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες για τη λήψη εικόνων και εγγράφων PDF για επακόλουθη επεξεργασία στον Επεξεργαστή OCR.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

Η ποιότητα του OCR εξαρτάται από την ποιότητα των εικόνων και των PDF που ανοίγετε με το ABBYY FineReader. Για πληροφορίες σχετικές με τη σάρωση και τη φωτογράφηση εγγράφων και τον τρόπο διόρθωσης συνηθισμένων ελαττωμάτων από σαρώσεις και φωτογραφίες, βλ. Επιλογές επεξεργασίας εικόνας και Χειροκίνητη επεξεργασία εικόνων.

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article