Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn có thắc mắc về việc sử dụng ABBYY FineReader, vui lòng tham khảo tất cả các tài liệu bạn có (Hướng dẫn sử dụng và Trợ giúp) trước khi liên hệ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Có thể bạn cũng muốn xem câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp trong cơ sở kiến thức của ABBYY.

Nếu bạn không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong tài liệu sản phẩm hoặc cơ sở kiến thức, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của ABBYY. Bạn có thể tạo một thẻ hỗ trợ mới bằng biểu mẫu trực tuyến tại http://onlinesupport.abbyy.com.

Trong trường hợp gặp phải vấn đề kỹ thuật, vui lòng đính kèm tệp báo cáo hệ thống với thẻ hỗ trợ của bạn. Để tạo báo cáo hệ thống, nhấp Trợ giúp > Giới thiệu > Thông tin hệ thống... > Lưu....

Nếu bạn không thể tạo báo cáo hệ thống, vui lòng cung cấp thông tin sau trong thẻ hỗ trợ của bạn:

  • Số sêri của bản sao của bạn hoặc ID hỗ trợ (nhấp Trợ giúp > Giới thiệu > Thông tin giấy phép để tìm số sêri bản sao sản phẩm của bạn).
  • Số phiên bản của bản sao của bạn (nhấp Trợ giúp > Giới thiệu để tìm số phiên bản của bản sao sản phẩm của bạn).
  • Phiên bản Windows của bạn.
  • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là có liên quan.

Trước khi liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ABBYY, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất hiện có của ABBYY FineReader. Để kiểm tra phiên bản cập nhật mới nhất, vui lòng bấm vào phần Trợ giúp > Kiểm tra các bản cập nhật chương trình.

Hỗ trợ kỹ thuật chỉ được cung cấp cho người dùng đã đăng ký chịu sự điều chỉnh của Chính sách Vòng đời Sản phẩm và Hỗ trợ Kỹ thuật. Để đăng ký bản sao sản phẩm của bạn, vui lòng truy cập trang con này của trang web ABBYY hoặc nhấp Trợ giúp > Đăng ký... trong sản phẩm.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.