Lưu bảng

ABBYY FineReader cho phép bạn lưu bảng ở các định dạng XLS, XLSX và CSV.

XLS và XLSX

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng XLS hoặc XLSX:

  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh Lưu dưới dạng trên thanh công cụ chính và chọn Bảng tính Microsoft Excel. Nếu định dạng bạn cần không được hiển thị trong danh sách, chọn Lưu ở định dạng khác... và trong hộp thoại mở ra, chọn định dạng yêu cầu. Hoặc, nhấp vào Tệp > Lưu dưới dạng > Bảng tính Microsoft Excel.

Tài liệu sẽ được lưu ở định dạng bạn đã chỉ định. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên tab XLS(X).

Để lưu chỉ một số trang của tài liệu, trên ô Trang, chọn các trang bạn muốn lưu và trên trình đơn lối tắt, nhấp vào Lưu dưới dạng > Bảng tính Microsoft Excel.

Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab Cài đặt định dạng > XLS(X) của hộp thoại Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

CSV

Để lưu văn bản của bạn ở định dạng CSV:

  • Nhấp vào mũi tên bên cạnh Lưu dưới dạng trên thanh công cụ chính và chọn Tài liệu CSV. Nếu định dạng bạn cần không được hiển thị trong danh sách, chọn Lưu ở định dạng khác... và trong hộp thoại mở ra, chọn định dạng yêu cầu. Hoặc, nhấp vào Tệp > Lưu dưới dạng > Tài liệu CSV.

Tài liệu sẽ được lưu ở định dạng CSV. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên tab CSV.

Để lưu chỉ một số trang của tài liệu, trên ô Trang, chọn các trang bạn muốn lưu và trên trình đơn lối tắt, nhấp vào Lưu dưới dạng > Tài liệu CSV.

Bạn có thể chọn các tùy chọn lưu bổ sung trên tab Cài đặt định dạng > CSV của hộp thoại Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.