Điền các biểu mẫu

PDF Editor cho phép bạn xem, điền, lưu và in biểu mẫu tương tác.

 1. Nếu tài liệu có chứa một biểu mẫu, thông báo sau sẽ được hiển thị:

  Bạn có thể tắt tô sáng trường bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Trường đánh dấu trong thông báo này.
  Nếu không có trường nào được tô sáng trên biểu mẫu PDF, bạn vẫn có thể điền biểu mẫu này bằng công cụ Hộp văn bản.
  Xem thêm: Thêm văn bản vào tài liệu PDF.
 2. Để điền biểu mẫu, chọn các giá trị từ các danh sách thả xuống của biểu mẫu hoặc nhập văn bản từ bàn phím.


Với ABBYY FineReader, bạn còn có thể:

 • Tải dữ liệu vào một biểu mẫu
  Nhấp Chỉnh sửa > Dữ liệu Biểu mẫu > Tải dữ liệu biểu mẫu từ tệp.... Trong hộp thoại mở ra, chọn tệp *.fdf có chứa dữ liệu và nhấp Mở. Biểu mẫu sẽ được điền dữ liệu từ tệp *.fdf.
 • Lưu dữ liệu biểu mẫu
  Nhấp Chỉnh sửa > Dữ liệu Biểu mẫu > Lưu dữ liệu biểu mẫu vào tệp.... Trong hộp thoại mở ra, cung cấp tên cho tệp *.fdf của bạn và nhấp Lưu. Dữ liệu từ biểu mẫu sẽ được lưu vào tệp *.fdf mà bạn đã tạo.
 • Xóa các trường của biểu mẫu
  Nhấp Chỉnh sửa > Dữ liệu Biểu mẫu > Đặt lại biểu mẫu. Tất cả các trường của biểu mẫu sẽ bị xóa.

Nếu JavaScript bị vô hiệu trong cài đặt chương trình, một số thành phần trong biểu mẫu PDF có thể không khả dụng. Ví dụ, kiểm tra định dạng dữ liệu có thể không khả dụng. Bạn có thể kích hoạt JavaScript bằng cách nhấp Tùy chọn > Khác > Kích hoạt JavaScript trong tài liệu PDF đã mở trong PDF Editor.

Xem thêm: Các tính năng bảo mật PDF.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.