Sử dụng Chính sách nhóm để thay đổi Giao diện của ABBYY FineReader 14

Có thể tắt các mục trong menu yêu cầu truy cập Internet trong ABBYY FineReader 14. Các mục trong menu này được liệt kê dưới đây:

Enable 'ABBYY Website' menu item: mở trang web của ABBYY trong một cửa sổ trình duyệt

Enable 'Check for Updates' menu item: kiểm tra trực tuyến xem các cập nhật cho ABBYY FineReader 14

Enable 'Send Feedback' menu item: mở một cửa sổ trình duyệt có mẫu để gửi phản hồi cho ABBYY

Enable Usage Statistics: gửi dữ liệu cấu hình ABBYY FineReader 14 nặc danh tới ABBYY để giúp cải thiện phần mềm

Enable 'Activate...' menu item: bắt đầu quy trình kích hoạt ABBYY FineReader 14

Enable 'Register...' menu item: bắt đầu quy trình đăng ký ABBYY FineReader 14

Enable 'Buy...' menu item: mở cửa hàng trực tuyến của ABBYY trong một cửa sổ trình duyệt

Enable loading marketing tips from the ABBYY servers: cho phép tải các mẹo ABBYY FineReader 14 và các thông báo tiếp thị từ máy chủ ABBYY

Enable loading updates from the Web: bật tải xuống cập nhật

Enable online help: bật xem trợ giúp trực tuyến

Quan trọng! Bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để nhận một tệp có các cài đặt này. Tệp này sẽ có phần mở rộng là *.adm.

Để thay đổi giao diện của ABBYY FineReader 14, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Mở bảng điều khiển Group Policy Management (Quản lý chính sách nhóm) (để biết chi tiết, xem các bước 4-6 trong phần Ví dụ: Sử dụng Active Directory để triển khai ABBYY FineReader 14).
  2. Trong Group Policy Management Editor (Trình biên tập quản lý chính sách nhóm), nhấp User Configuration>Policies>Administrative Templates>Add/Remove Templates… (Cấu hình người dùng>Chính sách>Mẫu quản trị>Thêm/Xóa mẫu…) và mở tệp *.adm bạn nhận được.
  3. Sau khi mở tệp, một thư mục có tên Classic Administrative Templates (ADM) (Mẫu quản lý cổ điển (ADM)) sẽ xuất hiện trong Group Policy Management Editor (Trình biên tập quản lý chính sách nhóm). Thư mục này có tệp *.adm.
  4. Chọn lệnh mà bạn muốn để xóa từ giao diện của ABBYY FineReader 14 và nhấp ОК.
  5. Để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện, hãy cập nhật các chính sách nhóm trên máy chủ và khởi động lại ABBYY FineReader 14 trên máy trạm.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.