Tạo điểm cài đặt quản trị

  1. Đưa đĩa thiết lập vào ổ đĩa DVD và chờ đĩa khởi động tự động hoặc chạy tệp Setup.exe /a trên đĩa thiết lập hoặc các phương tiện cài đặt khác.
  2. Chọn Cài đặt hàng loạt > Cài đặt và kích hoạt thông qua License Manager > Tạo gói cài đặt với kích hoạt tự động và chọn phiên bản điểm cài đặt.
  3. Làm theo hướng dẫn của chương trình thiết lập.
    Khi chương trình thiết lập nhắc bạn, chỉ định thông tin sau:
    • Tên máy tính nơi License Server sẽ được cài đặt
    • Đường dẫn tới thư mục cài đặt quản trị

Quan trọng! Tránh di chuyển thư mục cài đặt quản trị sau khi ABBYY FineReader được cài đặt trên máy trạm.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.