Làm việc nhóm với các dự án OCR

ABBYY FineReader cung cấp các công cụ để thao tác trên tài liệu cùng với những người dùng khác qua mạng. Nhiều người dùng có thể dùng chung ngôn ngữ người dùng và từ điển được tạo cho những ngôn ngữ này.

Để cung cấp từ điển và ngôn ngữ người dùng cho nhiều người dùng:

 1. Tạo/mở một dự án OCR và chọn các tùy chọn quét và OCR mong muốn cho dự án.
 2. Chỉ định thư mục nơi các từ điển người dùng sẽ được lưu trữ. Thư mục này nên cho phép tất cả người dùng có thể truy cập.
  Mặc định, từ điển người dùng được lưu trữ trong %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\14.00\UserDictionaries.
  Để chỉ định một thư mục khác cho từ điển người dùng:
  1. Trên Các vùng và văn bản tab của Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn...để mở hộp thoại này), nhấp vào Từ điển người dùng... nút.
  2. Trong hộp thoại mở ra, nhấp vào Duyệt... nút và chỉ định đường dẫn tới thư mục của bạn.
 3. Lưu mẫu và ngôn ngữ người dùng vào một tệp (*.fbt):
  1. Nhấp vào OCR tab trong Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).
  2. Nhấp Lưu mẫu và ngôn ngữ....
  3. Trong Tùy chọn lưu hộp thoại, chỉ định thư mục nơi tệp sẽ được lưu. Thư mục này nên cho phép tất cả người dùng có thể truy cập.
 4. Bây giờ, những người dùng khác có thể truy cập vào từ điển và ngôn ngữ người dùng. Để làm như vậy, họ cần tải tệp *.fbt mà bạn đã tạo trong bước 3 và chỉ định đường dẫn đến thư mục có từ điển người dùng mà bạn đã tạo trong bước 2.
  Để có thể truy cập từ điển, mẫu và ngôn ngữ người dùng, người dùng phải có quyền đọc/ghi đối với các thư mục nơi chúng được lưu trữ.

Để xem danh sách các ngôn ngữ người dùng sẵn có và các tham số của chúng, nhấp vào OCR tab trong Tùy chọn hộp thoại (nhấp Công cụ > Tùy chọn... để mở hộp thoại này).

Khi một ngôn ngữ người dùng đang được nhiều người dùng sử dụng, người dùng có thể thêm từ hoặc xóa từ khỏi từ điển tương ứng, nhưng không thể xóa các thuộc tính của ngôn ngữ này.

Khi một từ điển người dùng đang được một người dùng chỉnh sửa, những người dùng khác có thể sử dụng từ điển này để thực hiện OCR và kiểm tra chính tả, nhưng không thể thêm hoặc xóa từ.

Mọi thay đổi mà người dùng thực hiện đối với từ điển người dùng sẽ sẵn có cho tất cả người dùng đã chọn thư mục chứa từ điển này. Để các thay đổi có hiệu lực, người dùng sẽ cần khởi động lại ABBYY FineReader.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.