Verklarende woordenlijst

Download

A

ABBYY FineReader-taak is een reeks opeenvolgende stappen die het programma nodig heeft om een document te verwerken. ABBYY FineReader PDF bevat een aantal ingebouwde functies voor de meest voorkomende taken voor de documentverwerking. U kunt ook uw eigen taken maken. Ingebouwde taken kunnen worden gestart in een Nieuwe taak-venster.

ABBYY Hot Folder is een planningsmodule waarmee u een map met afbeeldingen kunt selecteren en kunt instellen op welk tijdstip de afbeeldingen in deze map moeten worden verwerkt. ABBYY FineReader verwerkt automatisch de afbeeldingen in de geselecteerde map.

ABBYY Screenshot Reader is een toepassing waarmee u screenshots kunt maken en de teksten in de screenshots kunt herkennen.

Achtergrondfoto is een afbeeldingsgebied met een foto met tekst erover.

Actief gebied is een geselecteerd gebied in een afbeelding dat kan worden verwijderd, verplaatst of aangepast. Klik op een gebied om het te activeren. Het kader rond het actieve gebied is dikker dan normaal en u kunt de hoeken vastpakken om de grootte te wijzigen.

Activering is het verkrijgen van een speciale code van ABBYY waarmee de gebruiker zijn of haar exemplaar van het product op een bepaalde computer in de volledige modus kan uitvoeren.

ADF (Automatische documentinvoer) is een apparaat waarmee documenten automatisch in een scanner worden ingevoerd. Met een scanner met automatische documentinvoer kunt u meerdere pagina's scannen zonder handmatige handelingen uit te voeren. ABBYY FineReader ondersteunt het scannen van documenten met meerdere pagina's.

ADRT (Adaptive Document Recognition Technology) is een technologie die de conversiekwaliteit verbetert bij het verwerken van documenten met meerdere pagina’s. Met deze technologie worden ook elementen herkend zoals koppen, kop- en voetteksten, voetnoten, paginanummering en handtekeningen.

Afkorting is een verkorte vorm van een woord of een zinsnede (bijv. MS-DOS voor Microsoft Disk Operating System, VN voor Verenigde Naties, etc.).

B

Barcodegebied is een gebied met een afbeelding met een barcode.

C

Codepagina is a een tabel waarin het verband wordt gelegd tussen de tekens en hun codes. U kunt uit de codetabel de tekens selecteren die u nodig heeft.

D

Documentanalyse is een proces voor het identificeren van logische structuren en gebieden in een document met verschillende gegevenstypen. Een documentanalyse kan automatisch of handmatig worden uitgevoerd.

Documenttype is een parameter die het programma vertelt hoe de brontekst is geproduceerd (bijv. met een laserprinter, op een schrijfmachine, etc.). Selecteer voor tekst uit een laserprinter Automatisch, selecteer voor tekst uit een schrijfmachine Typemachine, selecteer voor faxen Fax.

dpi (dots per inch) is een maateenheid voor de resolutie van afbeeldingen.

Terug naar begin

G

Geautomatiseerde taak: Een taakbeheercomponent van ABBYY FineReader PDF waarmee u ABBYY FineReader-taken kunt maken, configureren en starten.

Gebied is een gedeelte van een afbeelding met een bepaald type gegevens, omgeven door een kader. Voordat de OCR wordt uitgevoerd, detecteert ABBYY FineReader tekst-, illustratie-, tabel- en barcodegebieden om te bepalen welke delen van de afbeelding moeten worden herkend en in welke volgorde.

Gebiedsjabloon is een sjabloon met informatie over de grootte en locatie van gebieden in soortgelijke documenten.

Genegeerde tekens zijn alle tekens die geen letters zijn en die binnen een woord kunnen voorkomen, zoals afbreekstreepjes of accenten.  Deze tekens worden tijdens de spellingcontrole genegeerd.

H

Helderheid is een afbeeldingsparameter die de hoeveelheid wit in een afbeelding weergeeft. Door de helderheid te verhogen, wordt een afbeelding lichter. Door een juiste helderheid te kiezen, verbetert de kwaliteit van de herkenning. Zie ook: Scantips.

Herkenningsgebied is een gebied met een illustratie dat automatisch door ABBYY FineReader moet worden geanalyseerd.

I

Illustratiegebied is een afbeeldingsgebied met een illustratie. Dit gebied kan een illustratie bevatten, maar ook een ander soort object dat als illustratie moet worden weergegeven (bijvoorbeeld een tekstgedeelte).

K

Kleurmodus bepaalt of de documentkleuren worden behouden. Zwart-witafbeeldingen produceren kleinere OCR-projecten en zijn sneller te verwerken.

Kop- en voetregels zijn afbeeldingen of tekst in de boven- of ondermarge van een pagina. Kopregels bevinden zich boven in de pagina en voetregels onderin.

Terug naar begin

L

Lettertype-effecten  is de opmaak van een lettertype (bijv. vet, cursief, onderstreept, doorgehaald, subscript, superscript, klein kapitaal).

Licentiebeheer  is een hulpprogramma dat gebruikt wordt voor het beheer van de licenties voor ABBYY FineReader en voor het activeren van ABBYY FineReader PDF Corporate.

Ligatuur is een combinatie van twee of meertekens die aan elkaar zijn geplakt (bijv. fi, fl, ffi). Deze tekens zijn moeilijk te scheiden door ABBYY FineReader. De OCR-kwaliteit kan worden verbeterd door ze te beschouwen als één teken.

O

OCR (Optical Character Recognition) is een technologie die het mogelijk maakt dat computers teksten kunnen lezen en illustraties, tabellen en andere opmaakgegevens kunnen herkennen.

OCR-project is een project dat is gemaakt door ABBYY FineReader om een document te verwerken. Het bevat de afbeeldingen van de documentpagina’s, eventueel herkende tekst en de programma-instellingen.

OCR-projectoptieszijn de opties die kunnen worden geselecteerd in het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen). Deze opties kunnen ook betrekking hebben op gebruikerstalen en patronen. OCR-projectopties kunnen worden opgeslagen en vervolgens worden gebruikt in andere OCR-projecten.

Omgekeerde afbeelding  is een afbeelding met witte tekens tegen een donkere achtergrond.

Omnifont-systeem  is een herkenningssysteem dat zonder voorafgaande training tekens uit elk willekeurig lettertype kan herkennen.

Onduidelijke tekens zijn tekens die mogelijk niet correct herkend zijn door het programma.

Onduidelijke woorden zijn woorden met een of meer onbetrouwbare tekens.

Optioneel afbreekstreepje is een afbreekstreepje (¬)  dat precies aangeeft waar woorden of woordcombinaties afgebroken kunnen worden indien deze aan het einde van een regel staan (het woord 'afbreekstreepje' moet bijvoorbeeld worden gesplitst als 'afbreek-streepje'). ABBYY FineReader vervangt alle afbreekstreepjes in woorden uit het woordenboek door optionele afbreekstreepjes.

Terug naar begin

P

Pagina-indeling is de verdeling van tekst, tabellen, illustraties, alinea's en kolommen op een pagina. De lettertypen, de tekengroottes, de tekenkleuren, de achtergrond en de tekststand maken hier allemaal deel van uit.

Paradigma zijn alle grammaticale vormen van een woord.

Patroon is een reeks associaties tussen een set gemiddelde tekenafbeeldingen en hun respectievelijke namen. Patronen worden gemaakt als u ABBYY FineReader traint in een specifieke tekst.

PDF (Portable Document Format) is een veelgebruikte elektronische documentindeling. Een PDF-bestand ziet er altijd hetzelfde uit, ongeacht op welke computer deze wordt weergegeven, dankzij de gedetailleerde informatie die het bevat over de tekst, lettertypen en afbeeldingen in het document.

PDF met tag  is een PDF-document met informatie over de documentstructuur, zoals de logische indeling, illustraties en tabellen. Deze structuur wordt vastgelegd in PDF-tags. Een PDF-document met deze tags kan aan verschillende schermformaten worden aangepast en kan ook worden weergegeven op mobiele apparatuur met kleine beeldschermen.

PDF-beveiligingsinstellingen zijn restricties waarmee kan worden voorkomen dat een PDF-document kan worden geopend, bewerkt, gekopieerd of afgedrukt. De volgende instellingen zijn beschikbaar: Wachtwoord voor openen document, Wachtwoord voor toegangsrechten en Coderingsniveau.

Primaire vorm is de vorm van een woord zoals dit in het woordenboek staat (de basisvorm van een woord in een woordenboek heeft meestal een primaire vorm).

Product-ID wordt automatisch gegenereerd op basis van de hardwareconfiguratie wanneer ABBYY FineReader op een computer wordt geactiveerd. Het bevat geen persoonlijke informatie of informatie over de software en gegevens die zijn opgeslagen op uw computer.

R

Resolutie is een scanparameter die wordt gemeten in dpi (punten per inch). Een resolutie van 300 dpi is geschikt voor teksten met een tekengrootte van 10 pt of meer, terwijl een resolutie van 400 tot 600 dpi de voorkeur verdient bij teksten met een kleinere tekengrootte (9 pt of minder).

S

Samengesteld woord  is een woord dat bestaat uit twee of meer bestaande woorden. In ABBYY FineReader is een samengesteld woord een woord dat niet in het woordenboek voorkomt, maar dat samengesteld kan worden uit twee of meer woorden die wel in het woordenboek voorkomen.

Scanmodus is een scanparameter waarmee wordt bepaald of een afbeelding moet worden gescand in zwart-wit, grijs of kleur.

Scanner is een apparaat waarmee afbeeldingen in een computer kunnen worden ingevoerd.

Scheidingstekens zijn symbolen die woorden kunnen opsplitsen (bv. /,\,-) en die zelf van het woord worden gescheiden door een spatie.

Serienummer is een uniek nummer dat u ontvangt wanneer u het programma aanschaft. Het wordt gebruikt tijdens de activering.

Snelmenu is het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop ergens op klikt, zoals een gebied of een ander deel van een document.

Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee u een bepaalde opdracht uitvoert. Met sneltoetsen kunt u uw productiviteit aanzienlijk verhogen.

Stuurprogramma  is een programma voor het aansturen van randapparatuur, (bijv. een scanner, een monitor, etc.).

Support-ID is een uniek nummer of serienummer met informatie over de licentie en de computer waarop die wordt gebruikt. Een Support-ID biedt extra beveiliging en wordt gecontroleerd door de technische ondersteuning voordat er technische ondersteuning wordt gegeven.

Terug naar begin

T

Tabelgebied is een gebied met een illustratie met gegevens in tabelvorm. Wanneer een dergelijk gebied wordt gelezen, worden er verticale en horizontale scheidingstekens binnen het gebied aangebracht om een tabel te vormen. Dit gebied wordt in de uitvoertekst vormgegeven als een tabel.

Tekstgebied is een afbeeldingsgebied met tekst. Tekstgebieden behoren alleen tekst te bevatten die in één kolom is opgemaakt.

Training is het proces waarbij verbanden worden gelegd tussen de tekenafbeeldingen en de tekens zelf. Zie ook: Als uw afgedrukte document niet-standaard lettertypen bevat.

U

Unicode is een internationale tekstcoderingsstandaard die is ontwikkeld door het Unicode Consortium (Unicode, Inc). De Unicode-standaard biedt een eenvoudig uitbreidbaar 16-bits systeem voor het coderen van symbolen van vrijwel alle hedendaagse talen. Aangegeven wordt hoe symbolen moeten worden gecodeerd en er wordt bepaald welke algoritmen en tekeneigenschappen moeten worden gebruikt tijdens het coderingsproces.

V

Vaste tekenafstand  is een eigenschap van bepaalde lettertypen (bijvoorbeeld Courier New), waarbij alle tekens evenveel ruimte in beslag nemen. Voor een beter OCR-resultaat bij lettertypen met vaste tekenbreedte selecteert u op het OCR tabblad van het Opties dialoogvenster selecteert u Typemachine in de Documenttype optiegroep.

Verboden tekens zijn tekens waarvan u denkt dat ze nooit voorkomen in een te herkennen tekst. Door verboden tekens in te stellen, kunt u de snelheid en de kwaliteit van de OCR verbeteren.

W

Wachtwoord voor openen document is een wachtwoord dat verhindert dat een andere gebruiker een PDF-document kan openen zonder het wachtwoord in te voeren dat door de maker van het document is ingesteld.

Wachtwoord voor toegangsrechten is een wachtwoord dat verhindert dat andere gebruikers een PDF-document kunnen afdrukken en bewerken zonder het wachtwoord in te voeren dat door de maker van het document is ingesteld. Als bepaalde beveiligingsinstellingen voor het document zijn ingeschakeld, kunnen andere gebruikers deze instellingen niet wijzigen zonder eerst het wachtwoord in te voeren.

Terug naar begin

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.