Sử dụng Active Directory

Họ hệ điều hành Microsoft Windows Server bao gồm dịch vụ Active Directory (AD). Tính năng Chính sách nhóm của thành phần Cài đặt phần mềm của AD có thể được sử dụng để cài đặt từ xa phần mềm trên nhiều máy trạm cùng một lúc.

Có ba phương pháp cài đặt trong Active Directory:

  1. Xuất bản cho người dùng (không được hỗ trợ)
  2. Gán cho người dùng (không được hỗ trợ)
  3. Gán cho máy tính

ABBYY FineReader chỉ có thể được cài đặt bằng phương pháp Gán cho máy tính.

Quan trọng!

  1. Quá trình cài đặt FineReader trên máy tính trạm sẽ chỉ hoàn tất sau khi máy trạm được khởi động lại.
  2. Ví dụ sau minh họa quá trình triển khai trong Microsoft Windows Server 2012 R2.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.