Đang thiết lập Windows RemoteApp

ABBYY FineReader 14 có thể được triển khai bằng RemoteApp. Hướng dẫn bên dưới giải thích cách thiết lập RemoteApp trên Microsoft Windows Server 2012 R2.

Cài đặt ABBYY FineReader 14 trên máy chủ.

Tạo bộ sưu tập phiên:

 1. Mở Trình quản lý máy chủ và nhấp vào Remote Desktop Services > Collections.
 2. Nhấp vào TASKS>Create Session Collection.
 3. Chỉ định tên bộ sưu tập.
 4. Chọn các máy chủ sẽ chạy các ứng dụng.
 5. Chọn các nhóm sẽ có quyền truy cập vào các ứng dụng.
 6. Chỉ định bạn có muốn thêm User Profile Disc hay không.
 7. Nhấp Create.

Thêm ABBYY FineReader 14 vào bộ sưu tập:

 1. Mở Trình quản lý máy chủ và nhấp Remote Desktop Services>Collection>[tên bộ sưu tập].
 2. Nhấp TASKS>Publish RemoteApp Programs
 3. Chọn ABBYY FineReader 14 và nhấp Next.
 4. Nhấp Publish.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.