Cài đặt tĩnh lặng

Để có cài đặt tĩnh lặng, nhập

Setup.exe /qn

Trong trường hợp cài đặt tĩnh lặng, không có hộp thoại nào được hiển thị và chương trình được cài đặt trong cấu hình mặc định (ngôn ngữ giao diện được chọn tự động dựa trên cài đặt khu vực của máy tính).

Ghi chú: Thay đổi "/qn" thành "/qb" nếu bạn muốn hiển thị thanh tiến trình cài đặt. Không có hộp thoại nào khác được hiển thị.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.