Thiết lập kết nối mạng

 1. Để thiết lập kết nối mạng, sử dụng tệp sau
  %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\Licensing.ini
  Tệp này nằm trên máy tính nơi License Server được cài đặt.
 2. Trong tệp trên, thay đổi các tham số mong muốn:
  • Giao thức kết nối
   Xem Thiết lập giao thức kết nối để biết chi tiết.
  • Cổng kết nối
   Xem Thiết lập cổng kết nối để biết chi tiết.

   Ví dụ:
   [Licensing]
   ConnectionProtocolType=TCP\IP
   ConnectionEndpointName=81

   Ghi chú: Đảm bảo rằng tường lửa của bạn không ngăn %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe truy cập cổng đã chỉ định.
 3. Sao chép tệp Licensing.ini
  • trong thư mục License Manager trên tất cả các máy tính mà License Manager được cài đặt (theo mặc định, License Manager được cài đặt vào %programfiles%\ABBYY FineReader 14 License Server)
  • trong thư mục cài đặt quản trị nơi FineReader.exe được đặt,
   Ví dụ: \\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader 14.
   Quan trọng! Để các thay đổi có hiệu lực, bạn phải khởi động lại Dịch vụ cấp phép ABBYY FineReader 14.
 4. Cài đặt ABBYY FineReader trên máy trạm.
  Để biết hướng dẫn chi tiết, xem Cài đặt ABBYY FineReader 14 trên máy trạm.
  Ghi chú: Nếu ABBYY FineReader đã được cài đặt trên máy trạm, sửa ABBYY FineReader trên tất cả các máy trạm. Để biết hướng dẫn chi tiết, xem Tôi làm cách nào sửa ABBYY FineReader 14 trên máy trạm?

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.