Cập nhật cài đặt

Để cập nhật phần mềm ABBYY FineReader 14 trên các máy trạm, vui lòng hoàn tất các bước sau:

  1. Tải các tệp cài đặt cho   phiên bản mới nhất của phần mềm ABBYY FineReader 14.
  2. Cài đặt phần mềm ABBYY FineReader 14 trên các máy trạm mà không cần tạo điểm cài đặt quản trị. Bạn có thể sử dụng mọi phương thức cài đặt. Vui lòng xem hướng dẫn Cài đặt ABBYY FineReader 14 trên các máy trạm.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.