Cài đặt ABBYY FineReader 14 trên Máy chủ đầu cuối

Giấy phép Máy chủ đầu cuối

Giấy phép Máy chủ đầu cuối cho phép giới hạn số lượng người dùng ABBYY FineReader 14 tối đa. Quản trị viên có thể giám sát tổng số người dùng. Khi đã đạt tới số lượng người dùng tối đa, quản trị viên có thể:

 1. Xóa người dùng cụ thể khỏi danh sách trong hộp thoại License users. Để quản lý người dùng, nhấp Help > About… > Licenses trong ABBYY FineReader 14, nhấp chuột phải vào giấy phép Terminal Server và nhấp License users trên trình đơn lối tắt.  
 2. Kích hoạt thêm giấy phép trên cùng một máy chủ đầu cuối. Khi kết nối lần đầu, người dùng sẽ có một phiên sử dụng giấy phép tự do được chọn ngẫu nhiên.

Cài đặt

Triển khai ABBYY FineReader 14 đã được thử nghiệm trên Citrix XenApp phiên bản 7.0 trở lên và Windows Server 2012 R2 với Windows Remote Desktop Services 7.0 (thiết lập đã được thực hiện bằng Windows RemoteApp và Citrix XenApp). Cả hai giải pháp này đều có thể sử dụng với bất kỳ phiên bản nào của ABBYY FineReader 14.

ABBYY FineReader 14 không hỗ trợ phân luồng ứng dụng.

Lưu ý. Không sử dụng truy cập từ xa với RemoteApp hoặc Citrix XenApp để vào ABBYY Screenshot Reader. ABBYY Screenshot Reader phải được cài đặt trên các máy trạm.

Giấy phép Máy chủ đầu cuối

 1. Cài đặt ABBYY FineReader 14 trên máy chủ đầu cuối. Bạn có thể sử dụng các phương pháp cài đặt phần mềm tiêu chuẩn hoặc thực hiện cài đặt quản trị. Bạn sẽ không cần phải cài đặt Máy chủ cấp phép với loại giấy phép này.
 2. Kích hoạt ABBYY FineReader 14.
 3. Thiết lập Windows RemoteApp hoặc Citrix XenApp để sử dụng tình huống Ứng dụng đã cài đặt được truy cập từ máy chủ.

Lưu ý. Bạn có thể chạy ABBYY FineReader 14 cục bộ trên máy chủ đầu cuối.  

Giấy phép Đồng thời

 1. Thực hiện cài đặt quản trị
  Máy chủ cấp phép và Trình quản lý giấy phép có thể được cài đặt trên mọi máy tính trong mạng cục bộ. Xem Cài đặt cấp quản trị để biết chi tiết.
  Lưu ý. Máy chủ cấp phép có thể được cài đặt trên máy chủ đầu cuối.
 2. Khởi chạy Trình quản lý giấy phép.
 3. Thêm tất cả giấy phép của bạn vào Trình quản lý giấy phép.
 4. Cài đặt ABBYY FineReader 14 từ thư mục cài đặt quản trị vào máy chủ đầu cuối.

ABBYY FineReader sẽ được cài đặt trên máy chủ đầu cuối như dưới dạng máy trạm. Người dùng sẽ có thể kết nối với máy chủ và sử dụng FineReader qua máy khách. Số lượng kết nối cùng một lúc sẽ bị giới hạn bởi một giấy phép Đồng thời.

Lưu ý

 1. Nếu người dùng khởi động ABBYY Screenshot Reader hoặc một ứng dụng kết hợp khác mà không khởi động FineReader, giấy phép Đồng thời vẫn sẽ được đặt tại người dùng này.
 2. Nếu ABBYY Screenshot Reader được cài đặt trên máy chủ đầu cuối và được truy cập qua Windows RemoteApp hoặc Citrix XenApp, người dùng sẽ chỉ có thể chụp ảnh màn hình trong các ứng dụng đang chạy trên máy chủ đầu cuối.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.