Tôi làm cách nào đổi tên máy tính lưu trữ License Server hoặc di chuyển License Server sang máy tính khác?

Nếu bạn đã triển khai ABBYY FineReader trong mạng cục bộ và sau đó thay đổi tên của máy tính lưu trữ License Server hoặc đã xảy ra lỗi không mong muốn trên máy tính License Server, thực hiện như sau:

 1. Xóa bỏ License Server khỏi máy tính mà License Server được cài đặt.
  Ghi chú: Nếu máy tính này không thể truy cập được, đi tới bước 2.
  1. Trong Start>Control Panel, chọn Programs and Features.
  2. Trong danh sách các chương trình đã cài đặt, chọn ABBYY FineReader 14 License Server và nhấp Remove.
 2. Cài đặt License Server trên máy tính khác, ví dụ trên \\NewServer.
 3. Trong tất cả các máy tính mà License Manager được cài đặt, chỉnh sửa hoặc thêm tham số
  [Licensing]
  NetworkServerName=<COMPUTER NAME> in the file
  %Program Files%\ABBYY FineReader 14 License Server\LicenseManager.ini
  Tham số này cho phép bạn chỉ định tên của máy chủ sẽ được truy cập bởi License Manager. Ví dụ: chỉ định
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
  Quan trọng! Để các thay đổi có hiệu lực, bạn phải khởi động lại ABBYY FineReader 14 Licensing Service.
 4. Thêm và kích hoạt giấy phép của bạn trong ABBYY FineReader 14 License Manager. Để biết chi tiết, xem tệp trợ giúp ABBYY FineReader License Manager.
 5. Trong điểm cài đặt quản trị, đi tới thư mục ABBYY FineReader 14 và tạo tệp Licensing.ini tại đó.
  Đường dẫn tới thư mục cài đặt quản trị được chỉ định trước đây khi tạo điểm cài đặt quản trị. Để biết chi tiết, xem Tạo điểm cài đặt quản trị.
 6. Trong tệp Licensing.ini bạn đã tạo, thêm tham số NetworkServerName vào phần [Licensing]. Tham số này chỉ định tên của máy chủ, ví dụ:
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
 7. Cài đặt lại ABBYY FineReader trên máy trạm.
  Để biết chi tiết, xem Cài đặt ABBYY FineReader 14 trên máy trạm.
 8. Một tệp có tên <COMPUTER NAME>.ABBYY.LicServer sẽ được tạo. <COMPUTER NAME> là giá trị của tham số NetworkServerName. Ví dụ: MyComputerName.ABBYY.LicServer.
  Sao chép tệp <COMPUTER NAME>.ABBYY.LicServer trên các máy trạm khác. Bạn có thể tìm thấy tệp đó trong:
  %programdata%\ABBYY\FineReader\14.00\Licenses nếu bạn sử dụng Windows 7 hoặc phiên bản cao hơn.

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.