Sắp xếp các trang trong tài liệu PDF

Trình soạn thảo PDF cho phép bạn xóa, xoay, xén, di chuyển, thay thế và nhận dạng các trang đã chọn, cũng như thêm các trang bị thiếu hoặc trống, sửa hình ảnh trang và tạo tệp PDF mới bằng cách sử dụng các trang đã chọn. Bất kỳ thao tác nào trong số này có thể được thực hiện bằng cách nhanh chóng chuyển đổi giữa các trang khác nhau của tài liệu PDF của bạn hoặc bằng cách chọn một loạt các trang thích hợp.

Để chuyển chế độ Sắp xếp các trang, hãy chọn Sắp xếp trang tab.

Để chọn các trang thích hợp, trong hộp , hãy chỉ định số trang, phạm vi trang (ví dụ: 2,3,5-7) hoặc chọn một trong các trang sau từ danh sách thả xuống: Trang chẵn, Trang lẻ, Tất cả các trang.

Đang xóa một trang khỏi tài liệu PDF...

Đang xoay trang...

Đang xén trang...

Đang thêm một trang trống vào tài liệu PDF...

Đang thêm trang từ tài liệu PDF...

Đang thêm trang từ tệp...

Đang quét các trang và thêm chúng vào tài liệu PDF...

Đang sửa đổi thứ tự trang trong tài liệu...

Đang thay thế các trang tài liệu...

Xóa các trang trống khỏi tài liệu...

Đang tách tài liệu PDF...

Nhận dạng các trang đã chọn...

Đang cải thiện hình ảnh trang...

Đạng tạo tài liệu PDF từ các trang đã chọn...

Các tham số xử lý hình ảnh cho các trang đã thêm...

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.