Sao chép một vùng như một hình ảnh

Để sao chép một vùng của tài liệu PDF như một hình ảnh:

  1. Dùng chuột để vẽ một hình chữ nhật xung quanh vùng bạn muốn sao chép.
    Vùng bạn đánh dấu phải được giới hạn trong một trang.
  2. Bấm vào biểu tượng trên thanh công cụ cạnh vùng được đánh dấu.



    Tương tự, bạn có thể bấm chuột phải vào vùng được đánh dấu và bấm Sao chép dưới dạng Hình ảnh trên trình đơn lối tắt hoặc sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+C.



    Văn bản từ vùng được đánh dấu sẽ được sao chép vào khay nhớ tạm như một hình ảnh.
  3. Dán hình ảnh vào ứng dụng mong muốn.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.