Tích hợp với Windows Explorer

ABBYY FineReader tích hợp với Windows Explorer. Nhờ đó, các lệnh của ABBYY FineReader sẽ xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào một tệp ở định dạng bất kỳ được hỗ trợ, cho phép bạn mở và chỉnh sửa tài liệu PDF, thực hiện OCR trên các tệp hình ảnh, chuyển đổi tệp, kết hợp nhiều tệp thành một tệp PDF và so sánh tệp.

Để mở và xử lý một tệp PDF trực tiếp từ Windows Explorer:

 1. Trong Windows Explorer, chọn một hoặc nhiều tệp PDF.
 2. Nhấp chuột phải vào (các) tệp và chọn một trong các lệnh sau:
  • Chỉnh sửa với ABBYY FineReader 14 mở tệp PDF trong PDF Editor
   Để biết thêm thông tin về thao tác với tài liệu PDF trong PDF Editor, xem Thao tác với tài liệu PDF.
  • Chuyển đổi với ABBYY FineReader 14 - chuyển đổi tệp PDF sang nhiều định dạng khác nhau:
   • Chuyển đổi thành tài liệu PDF có thể tìm kiếm
   • Chuyển đổi thành tài liệu PDF chỉ hình ảnh
   • Chuyển đổi sang tài liệu Microsoft Word
   • Chuyển đổi sang tài liệu Microsoft Excel
   • Chuyển đổi sang một định dạng khác
  • Mở trong OCR Editor mở tệp PDF trong PDF Editor.
   Để biết thêm thông tin về thao tác với PDF Editor, xem Thao tác với OCR Editor.
   Nếu bạn chọn nhiều tệp trong Windows Explorer, nhấp Chuyển đổi với ABBYY FineReader 14 trên trình đơn lối tắt để mở cửa sổ Tác vụ mới. Để biết thêm thông tin về cài đặt chuyển đổi khả dụng, xem Tạo tài liệu PDF, Tạo tài liệu Microsoft Word, Tạo tài liệu Microsoft Excel Định dạng khác.
  • So sánh với... mở tệp PDF trong ứng dụng ABBYY So sánh tài liệu.
   Để biết thêm thông tin về so sánh tài liệu, xem ABBYY So sánh tài liệu.
  • Kết hợp thành một tài liệu PDF... kết hợp nhiều tệp thành một tệp PDF.
  • So sánh tài liệu... so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu.

Để xử lý tệp ở định dạng có thể chỉnh sửa trực tiếp từ Windows Explorer:

 1. Trong Windows Explorer, chọn một hoặc nhiều tệp ở định dạng có thể chỉnh sửa.
 2. Nhấp chuột phải vào (các) tệp và chọn một trong các lệnh sau:
  • Chuyển đổi thành tài liệu PDF... chuyển đổi tệp thành PDF.
   Khi tạo tài liệu PDF từ tệp Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint, ABBYY FineReader sẽ giữ nguyên cấu trúc của tài liệu gốc và mọi dấu trang và siêu liên kết.
  • Chuyển đổi thành tài liệu PDF và gửi... chuyển đổi tệp thành PDF và đính kèm vào thư email.
  • So sánh với... mở tệp trong ứng dụng ABBYY So sánh tài liệu.
  • Kết hợp thành một tài liệu PDF... kết hợp nhiều tệp thành một tệp PDF.
  • So sánh tài liệu... so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu.

Để mở hình ảnh trực tiếp từ Windows Explorer:

 1. Trong Windows Explorer, chọn một hoặc nhiều tệp hình ảnh.
 2. Nhấp chuột phải vào (các) tệp và chọn một trong các lệnh sau:
  • Chuyển đổi với ABBYY FineReader 14 chuyển đổi tệp hình ảnh sang nhiều định dạng khác nhau
   • Chuyển đổi thành tài liệu PDF có thể tìm kiếm
   • Chuyển đổi thành tài liệu PDF chỉ hình ảnh
   • Chuyển đổi sang tài liệu Microsoft Word
   • Chuyển đổi sang tài liệu Microsoft Excel
   • Chuyển đổi sang một định dạng khác
  • Mở trong OCR Editor mở tệp hình ảnh trong PDF Editor.
  • Kết hợp thành một tài liệu PDF... kết hợp nhiều tệp thành một tệp PDF.
  • So sánh với... mở tệp hình ảnh trong ứng dụng ABBYY So sánh tài liệu.

Các lệnh thực sự khả dụng với bạn trên trình đơn lối tắt Windows Explorer phụ thuộc vào số lượng và định dạng của tệp đã chọn.

Nếu bạn không thấy các lệnh của ABBYY FineReader trên trình đơn lối tắt Windows Explorer...

02.11.2018 16:20:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.